Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:XX [S]) om hem för vård eller boende

Barnombudsmannen välkomnar att Socialstyrelsen kommer att utfärda föreskrifter och särskilda råd om hem för vård och boende och stöder de flesta av de förslag som lagts. Utöver dessa föreskrifter behövs emellertid även regler om familjehem och regler angående länsstyrelsens tillsyn över de hem för vård eller boende som bedrivs i kommunal regi.

Ställd till: Socialstyrelsen
Diarienummer: 4.1:0979/03


Även om vården i ett hem för vård eller boende är till för barnets bästa kan denna av barnet uppfattas som ett frihetsberövande. Barnet kan även känna sig rättslöst och överkört av de vuxna som har fattat beslut om vården. Barnombudsmannen vill därför föreslå att personalen på hemmet för vård eller boende åläggs att informera barnet om hans eller hennes rättigheter, särskilt socialnämndens skyldighet att utöva tillsyn, att socialnämnden var sjätte månad ska överväga om vården fortfarande behövs, länsstyrelsens roll och rätten att påverka sin egen behandlingsplan.

2 kap. Verksamhetens personal
Barnombudsmannen anser att de personer som driver eller arbetar på särskilda hem för vård och boende måste ha adekvat beteendevetenskaplig utbildning och vara dokumenterat lämpliga för sitt arbete. De som åtar sig att vårda ett barn som omhändertagits för samhällsvård ska, enligt Barnombudsmannens åsikt, genomgå en särskild utbildning för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett kompetent sätt.

Det vore viktigt att nämna att föreståndaren ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att ansvara för att även psykisk rehabilitering, utöver hälso- sjuk och tandvård bevakas.

Vidare menar Barnombudsmannen att för de hem för vård eller boende som ska ta hand om flyktingbarn, inte minst ensamkommande barn, bör utbildning kring flyktingbarnens särskilda behov och den särskilda problematik som följer med en främmande etnicitet alltid erbjudas.

Barnombudsmannen anser även att förslaget till föreskrifter och allmänna råd bör inkorporera det krav som ställs i artikel 20 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) att vid placering av barn i fosterhem eller institutioner för omvårdnad ska hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet i barnets uppfostran och till barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund.

Registeruppgifter
Barnombudsmannen anser att det bör vara ett krav att den som har fattat beslut om anställning vid ett hem för vård eller boende begär uppgifter från belastnings- och misstankeregister innan ett anställningsförhållande ingås. Råden bör klargöra att den som inte har givit sådana uppgifter får inte anställas. Detta ska gälla alla kategorier av personal och föreståndare i verksamheten. Barnombudsmannen vill påpeka att ett sådant krav redan föreligger när det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som anordnas av det allmänna eller inom förskoleklassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan.

Personaltäthet
Det bör framgå av föreskrifterna att det alltid ska finnas personal närvarande och att denna personal måste vara lämplig för uppdraget.

3 kap. Lokaler
Enligt Barnombudsmannens uppfattning bör man endast vid familjebehandling kunna göra undantag från regeln att den enskilda ska ha ett eget rum.

5 kap. Behandlingsplan
Barnombudsmannen välkomnar att det i förslaget till föreskrifter och allmänna råd framgår med all tydlighet att behandlingsplanen ska upprättas i samverkan med barnet. Detta är ett krav som ställs i barnkonventionens artikel 12.

Barnombudsmannen anser att då behandlingsplanen avviker från den enskildes uppfattning bör detta framgå av planen och motiveras.

7 kap. Löpande tillsyn
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att socialnämnderna ska vara skyldiga att inspektera verksamheten vid enskilt bedrivna hem för vård eller boende minst en gång per år. Barnombudsmannen anser emellertid att inhämta klienternas synpunkter måste vara ett krav i tillsynsarbetet och att dessa synpunkter måste tas i beaktande. Även detta är ett krav som ställs i barnkonventionens artikel 12.

Föredragande i detta ärende har varit juristen Jens Ölander.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist