Betänkandet (SOU 2002: 103) – Utjämning av LSS-kostnader (Fi 2002/4253)

Barnombudsmannen (BO) stöder kommitténs förslag om utjämningen av LSS-kostnader i kommuner. Personer med funktionshinder ska inte behandlas olika beroende på att LSS-verksamheten är bättre uppbyggd i vissa orter.

Ställd till: Finansdepartementet
Diarienummer: 4.1:1126/02


BO vill dock påpeka att det är inte enbart den dåliga samhällsekonomin som ligger till grund för att vissa grupper inte har tillträde till arbetsmarknaden eller att deras kunskap, kompetens och erfarenhet inte tas till nytta. En annan grund för detta är samhällets synsätt på personer med funktionshinder, inte minst på barnen och ungdomarna.

6.4 Det ska vara lätt att förstå systemets effekter – transparens
BO tillstryker att det är avgörande att utjämningen av LSS-kostnaderna ska vara lätta att förstå för både kommunerna och dess invånare. BO anser att effekterna bör vara lätta att förstå även för de barn och ungdomar som tillhör målgruppen.

6.5.1 Integritet
BO är positiv till att utredningen bedömer att de säkerhetsmässiga frågorna kring personuppgifternas hantering kan lösas på ett betryggande sätt. Det är dock viktigt att säkerställa att dessa frågor är lösta innan bestämmelserna träder i kraft.

Vidare anser BO att det saknas en konsekvensanalys om vad förslagen innebär för barn och att barnperspektivet i betänkandet är otillräckligt.

I detta ärende har projektledaren Jorge Rivera varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist