Betänkandet Visstidsutbildning vid statliga resurscenter (SOU 2002:106)

BO välkomnar att en utredning har gjorts rörande visstidsutbildning av statliga resurscenter.
BO finner att utredningen har gjorts grundlig och att förslag och analyser är gedigna och insiktsfulla.

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 4.1:1214/02


BO stöder i stort alla förslagen till hur en visstidsutbildning bäst kan utformas och utvecklas och begränsar därför sitt yttrande till att endast kommentera betänkandet i vissa delar.
BO vill påpeka att en konsekvent efterlevnad av barnkonventionen ställer krav på att planering och beslutsunderlag utgår från ett barnperspektiv. BO föreslår att en förhandsprövning görs av de konsekvenser ett beslut kan få för det barn som berörs genom att göra särskilda prövningar av barnets bästa, s.k. barnkonsekvensanalyser. Vidare anser BO att barnet särskilt ska beredas möjlighet att utifrån ålder och mognad höras i det administrativa förfarandet.

3.2.1 Initiativ
BO stöder i stort utredarens förslag till att inga begränsningar bör ske av vem som skall kunna aktualisera elevens behov av visstidsutbildning. BO menar dock att oberoende om vårdnadshavaren, hemskolan eller Specialpedagogiska institutet väcker frågan om visstidsutbildning bör eleven efter ålder och mognad ges möjlighet till samråd.

3.2.3 Ansökan och beslut
BO stöder i stort utredarens förslag angående ansökan och beslut. Utredarens förslag rörande beslut om mottagande ska fattas av Specialpedagogiska institutets styrelse. Vid bedömning av elevens behov av visstidsutbildning finns fyra frågeställningar som institutet bör ta i beaktande.
BO vill särskilt understryka vikten av att institutets styrelse vid bedömning av en elevs visstidsutbildning gör en förhandsprövning i det administrativa förfarandet av de konsekvenser ett beslut kan få för det barn som berörs. Detta bör ske genom att göra en särskild prövning av barnets bästa där barnet ska beredas möjlighet att höras utifrån ålder och mognad,
s.k. barnkonsekvensanalys.

3.4.4 Läromedel och hjälpmedel
BO instämmer i utredarens bedömning att det är angeläget att utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade även beaktar visstidsutbildningen i sitt uppdrag. BO anser att det är av stor vikt att skolhuvudmannen respektive sjukvårdshuvudmannen är klar över ansvar för hjälpmedel.

3.4.9 Sekretess
BO instämmer i utredarens bedömning om att det är angeläget att utredningen om offentlighet och sekretess i skolan beaktar visstidsutbildning i sitt uppdrag.

Föredragande i detta ärende har varit utredare Cecilia Sjölander

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist