Vad ligger bakom ökningen av antalet vårdbidrag och varför är det fler pojkar än flickor? Dnr 10376/02-BFH

Barnombudsmannen välkomnar utredningen rörande Vad ligger bakom ökningen av antalet vårdbidrag och varför är det fler pojkar än flickor?
BO anser att det är av stor vikt att uppmärksamma vilka insatser som måste till för att uppmärksamma flickor tidigare.

Ställd till: Riksförsäkringsverket
Diarienummer: 4.1:0039/03


BO anser att det är av stor vikt att ta reda på vilka insatser som måste till för att nå ut med information till föräldrarna om det stöd de har rätt till.
BO anser att det är av stor vikt att myndigheter samverkar så att barn och föräldrar får den hjälp de är berättigad till.

I utredningens sammanfattning framgår att genomförd granskning av vårdbidrag inte funnit att flickor skulle missgynnas i samband med att Försäkringskassan tar ställning till vårdbidrag på grund av att de är flickor eller för att symptomen skiljer sig åt. Dock förkommer flickor i lägre utsträckning bland de beviljade vårdbidragen. Det beror på att flickor upptäcks och diagnostiseras i lägre utsträckning.
BO anser att det är av stor vikt att uppmärksamma vilka insatser som måste till för att uppmärksamma flickor tidigare. Därför tillstyrker BO utredningens förslag om att kompetensutbildning föreslås att erbjudas vid ett tillfälle till Försäkringskassans handläggare av Riksförsäkringsverket. Där Socialstyrelsen, Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommer att vara inbjudna. Dock vill BO särskilt betona att ytterliggare kompetens insatser bör göras inom förskola, skola, skolbarnomsorg, barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter för att synliggöra flickor.
BO anser vidare att det är angeläget att uppmärksamma flickor både inom forskning, hälso- och sjukvård.

I utredningens sammanfattning framgår att genomförd granskning av vårdbidrag inte funnit någonting som tyder på att vårdbidraget utnyttjas. Föräldrar till barn med ADHD/DAMP får först i samband med utredning och diagnostisering information om de stöd de har rätt till.
BO anser att det är av stor vikt att ta reda på vilka insatser som måste till för att nå ut med information till föräldrarna.

I utredningens sammanfattning framgår att genomförd granskning av vårdbidrag vid en jämförelse med andra beviljade vårdbidrag beviljas föräldrar till barn med ADHD/DAMP genomgående låga ersättningsnivåer med hänsyn till vård och tillsynsbehovet.
BO anser att det är av stor vikt att Försäkringskassans handläggare får information om detta så att föräldrar till barn med ADHD/DAMP får rimliga ersättningsnivåer.
BO vill särskilt uppmärksamma en problematik angående växelvis boende. BO har till uppdrag att vara pådrivande gentemot myndigheter, kommuner och landsting när det gäller genomförandet av barnkonventionen i alla delar i samhället. En arbetsuppgift för BO är råd och stöd via telefon, brev och e-post. Därigenom har BO fått kännedom om problematik angående växelvis boende och beviljande av vårdbidrag. Föräldrar som inte lever tillsammans kan ibland ha svårigheter att samarbeta i ekonomiska frågor. Det är inte säkert att föräldrarna kan enas om att dela på vårdbidraget. Då barn inte kan vara folkbokförda på två ställen går alla bidrag till den förälder där barnet är folkbokfört. Om barnet bor växelvis (lika mycket hos båda föräldrarna) kan det skapa problem eftersom behovet finns av ekonomiskt stöd till båda föräldrarna. Det bör poängteras att om föräldrarna inte bor tillsammans kan det uppstå merkostnader för t.ex. speciell utrustning som kan behövas hos båda föräldrarna.

BO vill också påminna om vikten av att samtala med och lyssna på barnet, vilket vi påpekat i tidigare synpunkter.

BO anser att det är av stor vikt i samband med utredning, behandling, vård och tillsyn att myndigheter samarbetar. Vidare tillstyrker BO utrednings förslag om att det bör tas ram ett policydokument som utarbetas av Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Riksförsäkringsverket. Vidare anser BO att Försäkringskassan bör få i uppdrag att ansvara för att lokala handlingsplaner tas fram i samarbete med skola, förskola, skolbarnomsorg, brukarorganisationer samt barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter.

Lena Nyberg
Barnombudsman