Betänkandet Läromedel – specifikt – (SOU 2003:15)

Barnombudsmannen är i huvudsak positiv till utredningens förslag att inrätta ett institut med ett samlat ansvar för läromedelsförsörjningen för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder.

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 4.1:0286/03


Huruvida detta institut ska vara fristående från det nuvarande Specialpedagogiska institutet tar Barnombudsmannen inte ställning till. Remissvaret tar fasta på vikten av att utveckla en bred arsenal av läromedel som också kan användas av andra elevgrupper än de man traditionellt brukar avse med funktionshindrade. Särskilda satsningar bör ske med inriktning på barn i förskoleåldern och barn och unga med annan etnisk bakgrund. Utvecklingsarbetet bör ske i nära samverkan med elever och lärare. Säkra distributionskanaler måste garanteras. Som komplement till den föreslagna Internetbaserade läromedelsbanken måste det även finnas lokala mötesplatser för rådgivning och informationsutbyte för elever och lärare.

7.3.1 Nytt institut

Utredningens förslag:
”- att läromedelsavdelningen vid Specialpedagogiska institutet läggs ned
- att hela ansvaret för läromedelsförsörjningen för funktionshindrade tillvaratas av en ny myndighet
- att det nya institutet lokaliseras till Örebro ”

Anledningen till förslaget är enligt utredningen att det nuvarande Specialpedagogiska institutet inte fungerar tillräckligt bra i sin nuvarande konstruktion. Barnombudsmannen kan mot bakgrund av innehållet i betänkandet inte bedöma om det finns grund för att frikoppla läromedelsproduktionen från Specialpedagogiska institutet och skapa ett helt nytt fristående institut. Det viktigaste är att den organisation som ansvarar för läromedelsproduktionen i framtiden kommer att förbättra och säkerställa att alla elever med behov får tillgång till de anpassade läromedel som de har rätt till. Det är också viktigt att man tar tillvara den kompetens och erfarenhet som finns inom Specialpedagogiska institutet.

Utredningen föreslår att den nya organisationen ”skall vara ett personalmässigt litet institut med stor flexibilitet”. Barnombudsmannen ser vissa farhågor med att skapa en organisation med en liten fast personalstyrka. Enligt egna erfarenheter är en liten myndighet sårbar. Det finns många obligatoriska arbetsuppgifter oavsett om man är en stor eller en liten myndlighet. Först vid ett medarbetarantal runt tjugo personer blir verksamheten lättare att hantera.

7.3.2 Uppdrag åt det nya institutet

Utredningens förslag: Det nya institutet ska göra behovsanalyser.

Utredningen betonar att all utveckling av läromedel måste utgå från varje enskild individs behov och att produktionen av läromedel måste grunda sig på en god kännedom om funktionshindrades speciella behov.

Barnombudsmannen delar detta synsätt men vill betona följande. Det är viktigt att särskilt ta till vara den kompetens som finns inom elevhälsan så att alla elever får de läromedel som behövs som stöd i lärandeprocessen. Man bör särskilt uppmärksamma att t.ex. elever med dolda funktionshinder och elever med motivations- och koncentrationssvårigheter får tillgång till de läromedel som kommer att utvecklas inom det föreslagna institutet. I dagens skola finns också stora elevgrupper som går ut grundskolan utan godkänt i svenska, engelska och matematik. Utveckling av okonventionella och inspirerande läromedel för denna målgrupp skulle kunna ligga inom institutets verksamhetsområde.


Utredningens förslag: Det nya institutet ska bedriva utvecklingsarbete, följa teknikutvecklingen samt bevaka och initiera FoU-arbete.

Utredningen föreslår att utvecklingsarbete inom läromedelsområdet ska kopplas till internationell forskning.

Barnombudsmannen stödjer förslaget men vill tillägga att det är viktigt att allt utvecklingsarbete sker i nära samverkan med specialpedagogerna på förskolor och skolor. Enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnets åsikter beaktas i alla beslut som rör barnet. Det är därför väsentligt att varje läromedel som produceras också testas och utvärderas tillsammans med elever och lärare. Synpunkter från eleverna bör då särskilt beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utredningen tar upp att begreppet läromedel inte klart kan definieras. Skillnaden mellan läromedel och hjälpmedel kan många gånger vara hårfin och sammanfaller för vissa elevgrupper. Barnombudsmannen anser därför att utvecklingen av läromedel måste ske i en mycket nära samverkan med producenter av hjälpmedel för barn och unge med funktionshinder.

Barnombudsmannen vill trycka på vikten av att institutet redan initialt ser till att utvecklingen av läromedel och hjälpmedel hålls samman och inte sker i separata enheter.

Utredningens förslag: Det nya institutet ska svara för att viss produktion sker, ansvara för det statiga produktionsstödet samt ge konsultativt stöd.

Utredningen menar att institutet också ska verka för ett nytänkande kring läromedel inom olika ämnen, åldersgrupper och funktionshinder. Barnombudsmannen vill särskilt påpeka vikten av att alla läromedel som tas fram även fungerar för barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund. Artikel 2 i barnkonventionen talar om barnets rätt att inte diskrimineras på grund av bl.a. etnisk och språklig bakgrund.

Detta betyder att institutet bör eftersträva att alla läromedel finns på de vanligaste invandrarspråken och våra minoritetsspråk. En särskild satsning bör även ske för barn i förskoleåldrarna för att ge dessa en bra grund inför skolstarten. Även om många läromedel kommer att finnas tillgängliga på databaser är det viktigt att även utveckla icke textbaserade produkter med bilder och laborativa inslag. Hit hör även lekmaterial. Informationsmaterial bör även utvecklas för barnens föräldrar så att de kan fungera som stöd för sina barn.

Utredningens förslag: Det nya institutet ska informera om läromedel och ansvara för distribution.

Barnombudsmannen har i egna undersökningar ( ”Många syns inte men finns ändå” - årsrapport till regeringen år 2001) funnit att distributionen av läromedel till elever med funktionshinder inte fungerar tillfredsställande. Det finns exempel där elever får vänta en halv termin på sina läromedel. Detta är oacceptabelt. Även handikapporganisationerna påtalar i betänkandet detta problem.

Barnombudsmannen anser att det nya institutet måste utveckla och upprätta ett säkert distributionssystem så att varje beställt läromedel kommer till elev och lärare i god tid. Alla läromedel måste antingen finnas i lager eller kunna ersättas av likvärdiga läromedel.

Utredningens förslag: Det nya institutet ska ansvara för en läromedelsbank.

Institutet föreslås ha en Internetbaserad läromedelsbank som innehåller såväl läromedel som handledarmaterial. Läromedelsbanken ska fungera som mötestorg för läromedelsproducenter, experter, lärare och elever, där man kan ska kunna hämta idéer och utbyta erfarenheter.

Barnombudsmannen stödjer detta förslag men vill tillägga följande. Det finns även behov av mötesplatser lokalt där elever, lärare och föräldrar kan träffas för diskussioner i samband med val av lämpliga läromedel. Det mänskliga mötet med utbyte av erfarenheter måste också finnas. Idébanker för läromedel skulle t.ex. kunna finnas i anslutning till skolbibliotek eller kommunala bibliotek. Här skulle även tillgänglighetskonsulter kunna finnas för att ge lärarna råd i frågor om tillgängligheten i skolorna.

Barnombudsmannen föreslår därför att lokala mötesplaster för informationen om läromedel inrättas och som bemannas av specialpedagoger och tillgänglighetskonsulter.

7.3.5 Organisationskommitté
Utredningen föreslår att en organisationskommitté ska förbereda bildandet av det nya institutet som ska kunna inrättas tidigast den 1 juli 2004.

Utredningen säger inget om sammansättningen av kommittén. Barnombudsmannen anser att det är väsentligt att sammansättningen blir så bred som möjligt och att företrädare för barn och ungdomar ingår i kommittén via Handikappförbundens samarbetsorgan och elevorganisationerna.

Föredragande i detta ärende har varit projektledaren Tove Rinnan.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Ansvarig jurist
Charlotte Lenman