Promemoria Ökade möjligheter för elever i gymnasieskolan att följa undervisningen på ett programinriktat individuellt program (U2003/532/G)

Barnombudsmannen lämnar härmed synpunkter på ovanstående promemoria. Enligt artiklarna 2, 28 och 29 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har alla barn rätt till utbildning utan diskriminering. Myndigheten anser att arbetsgruppens förslag är ett steg i rätt riktning när det gäller att ge alla ungdomar lika tillgång till likvärdig utbildning.

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 4.1: 0134/03


Eftersom behörighetskraven till de nationella programmen ligger fast och rätten till undervisning på heltid förbehålls de IV-elever som går på PRIV anser Barnombudsmannen att ungdomar, trots förslaget, alltjämt kommer att vara diskriminerade.
Myndigheten anser trots detta att förändringarna bör genomföras i samband med övriga förändringar i gymnasieskolans struktur som planeras till år 2006. Verksamheten kan annars bli lidande. Det är viktigt att huvudmännen ges tid att med full kraft koncentrera sig på de kommande förändringarna med anledning av Gymnasiekommitténs förslag. För många förändringar i snabb takt medför inte allt för sällan att eleverna kommer i kläm.

3. Tydligare reglering av individuella program
3.1 Utformning av utbildningen

Barnombudsmannen ser positivt på förslaget att utbildningen på ett individuellt program ska utformas efter elevers intresseinriktning och utbildningsbehov. Detta ligger i linje med artikel 12 i barnkonventionen om delaktighet och inflytande. Myndigheten vill dock poängtera att utformningen av lagförslaget bör utformas som en rätt för eleverna.

Barnombudsmannen ser också positivt på att kommunerna i första hand erbjuder program i form av PRIV när de erbjuder individuella program samt att skyldigheten att utforma PRIV för en grupp elever tas bort.

3.2 Omfattningen av utbildningen på PRIV
Barnombudsmannen tillstyrker arbetsgruppens förslag att elever på PRIV bör garanteras rätt till undervisning på heltid. Denna rätt bör dock, även om rätten inte utnyttjas, inkludera alla elever på det individuella programmet.

Barnombudsmannen saknar en analys kring insatser för elever i olika utsatta grupper som till exempel ungdomar med funktionshinder, ungdomar med utländsk bakgrund eller ungdomar från de nationella minoriteterna. Myndigheten anser det nödvändigt att särskilt analysera dessa ungdomars behov.

I detta ärende har projektledaren Jorge Rivera varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist