Betänkandet (Ju 2003/4284/PO) Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41)

Barnombudsmannen är positiv till att förstärka tillsynen över Polisen och åklagarväsendet, för att i högre grad leva upp till de krav på demokratisk insyn och kontroll som medborgarna ställer.

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 4.1:0547/03


Barnombudsmannen anser däremot att FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och andra konventioners ställning måste stärkas i dokumentet och beklagar att inget barnperspektiv framkommer i utredningen.

Det är av yttersta vikt att barnperspektivet kommer till uttryck inom alla områden där barn finns representerade. Barnombudsmannen anser det därför vara en brist att det inte i betänkandet tas upp frågor och problem som rör tillsynen över handläggningen när barn är inblandade t.ex. som brottsoffer eller brottsmisstänkta. I den typen av fall är det än viktigare att besluten fattas i rätt tid och att polisens och åklagarens verksamheter bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och riktlinjer som riksdagen och regeringen lagt fast. En förstärkt tillsyn bör även omfatta hur barnperspektivet hanteras inom polis- och åklagararbetet. Särskilt viktig är frågan hur barn behandlas i de utsatta situationer som rättsprocesser innebär.

Barnombudsmannen har i sak inget övrigt att invända mot de slutsatser kommittén kommit fram till. 
 
Föredragande i ärendet har varit juristen Jens Ölander.

Lena Nyberg
Barnombudsman
 
Charlotte Lenman
Ansvarig jurist