Meddelande om "En europeisk strategi för miljö och hälsa" KOM(2003)338 slutlig (EUM/958/Knb)

Barnombudsmannen ser positivt på att kommissionen presenterar ett förslag till strategi för miljö och hälsa, SCALE-initiativet, där den prioriterade gruppen är barn, eftersom barn är särskilt utsatta för miljöhot och inte kan betraktas som ”små vuxna” då deras organism, ämnesomsättning, matvanor och beteende skiljer sig från de vuxnas.

Ställd till: Miljödepartementet
Diarienummer: 4.1:0638/03


Barnombudsmannen ser vidare positivt på att FN: s konvention om barnens rättigheter motiverar kommissionen att prioritera barn. Hela barnkonventionen genomsyras av barnets rätt till utveckling och god hälsa. Grundpelarna i barnkonventionen är barns rätt att inte utsättas för diskriminering, rätt till liv och utveckling, till inflytande och att barnets bästa alltid ska genomsyra de beslut som rör barnet. Eftersom barnkonventionen gäller alla upp till 18 år, föredrar Barnombudsmannen att benämna denna befolkningsgrupp ”barn och unga”.

Några skrivningar i förslaget ger dock intrycket av att barndomen är viktig enbart som en förberedelse för vuxenlivet. Barnombudsmannen vill understryka i detta sammanhang att barndomstiden har ett värde i sig. Barnet är subjekt, en person med egna mänskliga rättigheter.
 
Barnombudsmannen anser att genusperspektivet borde ha varit synligt i meddelandet. Flickors och pojkars hälsosituation är inte alltid lika, pojkar drabbas exempelvis mer av vissa sjukdomar samt av skador och flickor mer av annan ohälsa.

Avsnitt 2 Motivering
En mycket viktig förutsättning är samordning av åtgärder, lagstiftning och information och Barnombudsmannen tillstyrker förslagets skrivningar under p 2.

Avsnitt 3 Strategins mål
Barnombudsmannen har inget att invända mot målen och syftena bakom strategin.

Avsnitt 5 De viktigaste elementen i strategin
Barnombudsmannen tillstyrker ansatsen som bygger på samordning , strategins uppbyggnad i flera etapper samt att strategin inleds med att sats på barnen och de unga som är särskilt känsliga för påverkan i miljön.

Avsnitt 6
Barnombudsmannen har heller inget att invända mot beskrivningen under avsnitt 6 om uppläggningen av den föreslagna europeiska strategin för miljö och hälsa.

Avsnitt 7  Genomförande
Barns och ungas medverkan och inflytande
Barnombudsmannen anser att barn och unga ska involveras i genomförandet och kunna ge sina synpunkter på de fakta och samband som presenteras mellan miljöfaktorer och barns och ungas hälsa. Det gäller att involvera barn- och ungdomsorganisationer i dialogen och att inbjuda representanter under 18 år på de konferenser som planeras samt samverka med barn och unga i de utåtriktade aktiviteter som beskrivs i dokumentet. Barns och ungas inflytande och medverkan i dialog och informationsutbyte bör klart framgå av dokumentet anser Barnombudsmannen.

I exempelvis kapitel 25 i Agenda 21 (”Barn och ungdomars roll för hållbar utveckling”) framhålls vikten av att unga människor har tillgång till information och deltar aktivt i beslutsprocesser på olika nivåer.  Detta överensstämmer också med intentionerna i artikel 12 i barnkonventionen om barnets rätt att komma till tals i frågor som rör barnet.
Lättillgänglig information till barn, unga och föräldrar
Barnombudsmannen anser att strategin  bör innehålla skisser på hur kommissionen kan ge stöd till aktörer på olika nivåer inom gemenskapen att förse barn unga och deras föräldrar med lättillgänglig information så att de på bästa sätt kan skydda sig mot olika miljörisker.
Intentionen i barnkonventionen är att alla grupper i samhället, särskilt barn och föräldrar, får information om olika hälsoaspekter och får stöd vid användning av sådana kunskaper (art. 24, p.2e). Hälsoinformationen måste utformas på sådant sätt att ingen grupp till följd av t.ex. språkliga brister eller funktionshinder blir utan kunskap, för att intentionerna om icke-diskriminering ska fullföljas (barnkonventionens art 2).

Barnombudsmannen vill i detta sammanhang framhålla att barn och unga bör få stöd i att bygga upp ett eget säkerhetsmedvetande för att kunna avväga risker och göra en adekvat bedömning av dessa samt att få handlingsberedskap inför riskfyllda situationer. Här finns det behov av att utveckla metoder för hur barnen och de unga successivt ska kunna bygga upp denna kompetens. 
 
I bedömningen av risker för barn och unga gäller det ständigt att hitta den goda avvägningen mellan stimulerande utvecklingsbefrämjande miljöer och behovet av skydd mot farlig påverkan och mot faror i den fysiska miljön.

Föredragande i ärendet har varit utredningsansvariga Inger Andersson Kagios.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist