Yttrande över betänkandet Europeiska konventet om EU:s framtid (Ds 2003:36)

Barnombudsmannen välkomnar att barns rättigheter har skrivits in i Artikel 3 i förslaget till ett konstitutionellt fördrag. Barnombudsmannen hade emellertid gärna sett att fördraget hade behållit singularisformen ”barnets rättigheter” i stället för ”barnens rättigheter” som fördragsutkastet lyder.

Ställd till: Utrikesdepartementet
Diarienummer: 4.1:0654/03


FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) utgår från individen, det enskilda barnet, och det vore därför logiskt och ändamålsenligt om samma koncept användes i det konstitutionella fördraget.

Barnombudsmannen välkomnar även att man fördragsfäster att Unionen ska söka anslutning till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Barnombudsmannen föreslår att det ska fördragsfästas att EU även ska ansöka om anslutning till barnkonventionen.

Med anledning av konventets förslag att det straffrättsliga samarbetet inom Unionen bland annat ska syfta till att en tillnärmning av nationell lagstiftning på det straff- och straffprocessrättsliga området vill Barnombudsmannen påtala att det är av yttersta vikt att den nuvarande straffmyndighetsåldern i Sverige inte sänks och att skyddet av barn som misstänks eller dömts för brott inte heller i övrigt försvagas. Barnombudsmannen är orolig för en utveckling i flera Europeiska länder mot ett svagare skydd av barn inom det straff- och straffprocessrättsliga området.

Föredragande i ärendet har varit juristen Jens Ölander.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist