Betänkandet Vidare vägar och vägen vidare - svenska som andraspråk för samhälls-och arbetsliv (U2003/3490/SV)

Barnombudsmannens yttrande fokuserar på de delar som rör personer under 18 år.

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 4.1:0905/03


9.3.5  Övervägande och förslag
Barnombudsmannen är positiv till utredningens förslag om ny åldersgräns för sfi och att denna framöver riktar sig till personer över 20 år.

När det gäller undervisning i svenska för ungdomar mellan 16-18 år som går i gymnasieskolan, är det särskilt viktigt att det individuella programmet håller en hög kvalitet och erbjuder språkundervisning som är anpassad till varje elevs behov. I det sammanhanget har Skolverket som tillsynsmyndighet en viktig roll för att garantera en god kvalitet i språkundervisningen.

Barnombudsmannen är också positiv till utredningens förslag att en särskild utredning bör tillsättas om invandrade gymnasieungdomars utbildningssituation. Barnombudsmannen anser att denna utredning skyndsamt bör komma till stånd så att konkreta förslag till förbättringar av stödet för denna grupp kan presenteras och genomföras. Barnombudsmannen anser att det är väsentligt att den tilltänkta utredningen har ett tydligt ungdomsperspektiv. Det innebär bl.a. att utredningen i sitt arbete bör inhämta synpunkter från berörda ungdomar.

Erfarenheterna från utredningen ”Unga utanför” (SOU 2003:92) om ungdomar som varken studerar eller arbetar kan säkerligen vara av stort värde i den kommande utredningen.
 
Gymnasiekommittén har i sitt betänkande ”Åtta vägar till kunskap” lagt fram ett författningsförslag som ska öka kommunernas ansvar att fånga upp ungdomar som inte går i skolan. Enligt 29 § om Kommunernas uppföljningsansvar innebär det att kommunerna ska bli skyldiga att bl.a. hålla sig underrättade om situationen för ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan.

Barnombudsmannen anser att detta lagförslag, om det träder i kraft, kommer ha stor betydelse för invandrarungdomar som annars riskerar att hamna vid sidan om samhället och därmed går miste om utbildning i svenska språket.

I det ärende har projektledare Tove Rinnan varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist