Promemorian Skriftliga omdömen vid andra betygstillfällen än slutbetyget i grundskolan och specialskolan

Barnombudsmannen anser att förslaget kan bidra till att förbättra och öka elevers möjlighet att uppnå målen i skolan. Det är pedagogiskt riktigt att i det skriftliga omdömet tydliggöra vilka mål för ämnet som uppnåtts och vad som behöver göras i de delar där målen inte uppnåtts.

Ställd till: Utbildningsdepartement
Diarienummer: 4.1:1045/03


Dessvärre har de elever som inte uppnår nivån godkänt ofta andra problem som bidrar till att de inte uppnår målen. Därför räcker det inte med att formulera ett omdöme. Det krävs att skolan och omgivande stödfunktioner tar reda på och tar hänsyn till den enskilde elevens hela livssituation parallellt med det skriftliga omdöme som föreslås i promemorian. Här spelar åtgärdsprogrammet en avgörande roll.

Föredragande i detta ärende har varit projektledare Berit Israelsson.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist