Begäran om synpunkter på de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna

Barnombudsmannen har ombetts att lämna synpunkter på de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna. Barnombudsmannen lämnar härmed synpunkter på valda delar av de båda handlingsplanerna och följer dispositionen i de nuvarande handlingsplanerna.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0856/04
 

Enligt artikel 33 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska samhället vidta lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen. I uttolkningen av artikeln tas även skydd och prevention avseende alkohol och tobak upp. Tonvikten ligger på skydd och prevention och artikeln bör läsas och förstås tillsammans med hela barnkonventionen.

De båda handlingsplanerna berör barn och unga i stor utsträckning och tar upp flera viktiga aspekter såsom barns och ungas delaktighet och inflytande, men Barnombudsmannen saknar i båda handlingsplanerna en tydlig koppling till barnkonventionen. Barnombudsmannen skulle därför i kommande handlingsplaner välkomna ett tydligt barnperspektiv med utgångspunkt i barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen.

Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador
5. Målet för alkoholpolitiken
Barnombudsmannen anser att målsättningen för alkoholpolitiken bör ligga fast även i fortsättningen.

De särskilt prioriterade delmålen bör fortsättningsvis vara desamma.

 ingen alkohol skall förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditet,

 åstadkomma en alkoholfri uppväxt,

 skjuta upp alkoholdebuten,

 minska berusningsdrickandet,

 åstadkomma fler alkoholfria miljöer,

 undanröja den illegala alkoholhanteringen.

I den nuvarande handlingsplanen finns följande formulering:

”Det är också regeringens bedömning att insatser för barn och ungdom är särskilt viktiga, såväl generella insatser som syftar till att åstadkomna en alkoholfri uppväxt och att skjuta upp alkoholdebuten som insatser för särskilt utsatta grupper eller grupper med riskbeteende. Att för barn och ungdomar åstadkomma fler alkoholfria miljöer är också viktigt.”

Barnombudsmannen delar regeringens bedömning och anser att det bör vara en fortsatt målsättning för alkoholpolitiken.

8.2 Särskilda stödinsatser för riskgrupper och individer med riskbeteende
Barnombudsmannen anser att det är fortsatt viktigt att;

 den generella kompetensen om barns behov ökar hos vuxna som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga

 barns och unga med behov av stöd erbjuds stödåtgärder i ett tidigt skede,

 samverkan mellan kommuner och landsting utvecklas så att barn med behov av stöd får adekvat hjälp,

 insatserna för att uppmärksamma storkonsumenter och personer med riskbeteende och skadligt dryckesbeteende ökar

Barnombudsmannen vill också föra fram att en fortsatt samordning av det brottsförebyggande arbetet och det alkohol- och drogförebyggande arbetet är av stor vikt. Det är även viktigt att kompetensutveckling för de som arbetar med barn och unga också innehåller kunskap om barnkonventionen.

9.1 Generella insatser för barn och ungdom
Barnombudsmannen anser att det är fortsatt viktigt med ett förebyggande arbete i skolan, men också i föreningslivet och samhället i stort.

I dag när samhällsutvecklingen och det svenska EU-medlemskapet har påverkat förutsättningarna för den traditionella svenska alkoholpolitiken och det är betydligt svårare att sänka den totala konsumtionen genom prisinstrumentet blir det förebyggande arbetet om möjligt än mer betydelsefullt.

Barnombudsmannen anser därför att det är viktigt att arbeta med ett opinionsbildande arbete på bred front för att få till stånd en samhällsförändring. Det krävs mycket arbete för att kunna ändra våra attityder och vårt beteende. Därför är det särskilt viktigt att ytterligare forska kring i vilka sociala situationer som barn och unga använder sig av alkohol.

För att barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin identitet i olika sociala miljöer som också är alkoholfria krävs det att vi skapar förutsättningar för att möta barnens och de ungas behov på deras villkor.

Förutsättningarna ligger i första hand att i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen lyssna till vad barn och unga själva har att säga kring det som rör dem. Deras vardag är något som rör dem, det är i vardagens olika skeenden som de utvecklar sin identitet och sin självkänsla.

Regeringen anförde i skälen för sin bedömning i den nuvarande handlingsplanen bland annat att insatser som bidrar till att skjuta upp alkoholdebuten är bland de allra viktigaste åtgärderna. Ungdomarnas egna engagemang är en viktig resurs i det alkoholskadeförebyggande arbetet som måste tas till vara. När det gäller insatser för att förhindra tidig debut och hög alkoholkonsumtion i ungdomsåren är det av stor vikt att ungdomars behov av självständighet och rätt till inflytande och delaktighet beaktas. Barnombudsmannen delar regeringens bedömning och anser att det fortsatta arbetet ska verka för att öka barns och ungas delaktighet. För att det ska vara möjligt måste de som arbetar med och för barn och unga erbjudas kompetensutveckling i metoder för att skapa möjligheter till barns och ungas inflytande och delaktighet. Särskilt viktigt är det att möta barn och unga på de arenor där de själva befinner sig till exempel via internet.

9.1.1 Tillgång till alkohol
Barnombudsmannen anser att det viktiga arbetet med att begränsa tillgången till alkohol måste fortsätta. Det är viktigt med fortsatt skärpt tillsyn vid försäljning av folköl och fortsatta insatser mot langning. Kontrollen vid försäljning av folköl är viktig men svår då det finns många försäljningsställen. Det är heller inte ovanligt att personalen i en del butiker är ganska unga och kan ha svårt att kräva legitimation.

Barnombudsmannen vill i detta sammanhang särskilt lyfta barns och ungas tillgång till den illegala marknaden och att en genomlysning av den utifrån barns och ungas situation görs.

9.1.2 Föräldrar
Ett fortsatt föräldrastöd och utveckling av föräldrastödet är av stor betydelse enligt Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen tycker också att det är viktigt med ett fortsatt arbete för att nå föräldrar med egna missbruksproblem. I Sverige växer runt 200 000 barn upp med minst en förälder som missbrukar. Dessa barn bör uppmärksammas och få stöd i större utsträckning än vad de får idag.
 
9.1.3 Skolan
Undervisningen
Barnombudsmannen anser att skolan är en av de viktigaste arenorna för att kunna påverka barns och ungas attityder och beteenden även framöver. Precis som anförs i den nuvarande handlingsplanen är elevdemokratin mycket viktigt i ett hälsofrämjande arbete där delaktigheten är en viktig ingrediens.

Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera om de metoder som används i det förebyggande arbetet får den avsedda effekten. Barnombudsmannen vill påminna om vikten att använda sig av barn och unga själva som informanter i utvärderingsarbetet. Det är också viktigt att kontinuerligt följa upp huruvida barn och unga inte bara anser att de ges möjlighet till inflytande utan även huruvida de anser sig ha haft inflytande i frågor som berör dem.

Elevhälsans roll
Barnombudsmannen anser att det i den kommande handlingsplanen är viktigt att åter igen lyfta fram elevhälsans roll i det förebyggande arbetet. Inom elevhälsans kompetens finns stor kunskap om missbruk, dess effekter och orsaker som bör användas i det förebyggande arbetet.

9.1.4 Mötesplatser/9.1.8 Drogfria nöjen
Barnombudsmannen har i en rad undersökningar bland barn och unga fått bekräftat att relationer är bland det viktigaste i deras vardag. I den nuvarande handlingsplanen anges att ”ungdomar värderar sin fritid högt och deras fritidsintressen förändras ständigt”. Alla barn och unga har rätt till kultur och fritid enligt barnkonventionen, alla barn och unga har också rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som berör dem. Detta innebär att samhället på lokal nivå bör tillgodose barns och ungas behov av kultur och fritid utifrån alla barns och ungas förutsättningar, men också att en behovsinventering bör göras bland barn och unga kring vad det är för verksamheter, lokaler med mera som de behöver för att få en meningsfull fritid. Det är också viktigt att kvalitén i verksamheterna är hög i form av kompetent personal och att nödvändiga resurser finns för att utveckla en god verksamhet. Att göra behovsinventeringar där barn och unga själva tillfrågas är en förutsättning för att kunna utforma verksamheter som barn och unga tycker är attraktiva. Är verksamheten som sådan attraktiv är det betydligt lättare att även göra den drogfri.

9.1.5 Ungdomsmottagningar
Barnombudsmannen delar regeringens bedömning att alla ungdomar bör ha tillgång till lokal rådgivning i frågor som rör alkohol, narkotika och missbruk och att en sådan verksamhet med fördel kan inrymmas i ungdomsmottagningarnas verksamhet. Detta förutsätter att ungdomsmottagningarna ges möjligheter att utvecklas och att de byggs ut.

Ungdomsmottagningarna fyller en viktig funktion bland ungdomar och det är viktigt att de görs tillgängliga och attraktiva för alla oavsett till exempel var i landet man bor, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller funktionshinder, i enlighet med artikel 2 i barnkonventionen.
 
Barnombudsmannen delar även regeringens bedömning att föräldrar bör ha tillgång till lokal rådgivning i frågor som rör alkohol, narkotika och missbruk, men att en sådan verksamhet ej bör inrymmas i ungdomsmottagningarna. Ungdomsmottagningarna bör förbehållas endast ungdomarna.

9.1.6 Föreningslivet /9.1.7 Idrott
Föreningslivet och idrotten möter många barn och unga och ledarna är ofta förebilder för barn och unga i verksamheten. För barn och unga kan förenings- och idrottslivet utgöra ett kompletterande stöd om man till exempel har besvärliga hemförhållanden. Det är därför enligt Barnombudsmannen viktigt att fortsatt uppmuntra föreningslivet och idrotten till att ta avstånd från alkohol och droger.
 
9.2.1 Trafik och alkohol

Barnombudsmannen anser att det är fortsatt viktigt att förstärka insatserna för att minska antalet alkoholrelaterade olyckor i trafiken inte minst bland ungdomar.

Nationell narkotikahandlingsplan
4. Narkotikapolitiska utgångspunkter
Barnombudsmannen anser att målsättningen för narkotikapolitiken bör ligga fast även i fortsättningen.

 minska nyrekryteringen till missbruk
 förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk samt
 minska tillgången på narkotika

6. Insatser mot efterfrågan
6.1 Förebyggande insatser
Barnombudsmannen anser att förebyggande insatser även i fortsättningen bör riktas mot bland annat följande områden:

 Alkohol- och narkotikautbildning i skolan som fokuserar på sociala influenser och kompetenshöjande träning för eleverna i kombination med ett aktivt föräldraengagemang.

 Insatser för att tidigt upptäcka och hjälpa ungdomar som t.ex. skolkar eller missbrukar alkohol eller narkotika.

 Tidiga stödinsatser för psykosocialt utsatta barn, ungdomar och deras familjer.
 Åtgärder för att göra narkotikan mindre tillgänglig.

 Information och annat opinionsskapande arbete som bidrar till att skapa och upprätthålla ett stöd för en restriktiv narkotikapolitik.

Vikten av drogfria miljöer
Barnombudsmannen har i en rad undersökningar bland barn och unga fått bekräftat att relationer är bland det viktigaste i deras vardag. Alla barn och unga har rätt till kultur och fritid enligt barnkonventionen, alla barn och unga har också rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som berör dem. Detta innebär att samhället bör tillgodose barns och ungas behov av kultur och fritid utifrån alla barns och ungas förutsättningar, men också att en behovsinventering görs bland barn och unga kring vad det är för verksamheter, lokaler med mera som de behöver för att få en meningsfull fritid. Att göra behovsinventeringar där barn och unga själva tillfrågas är en förutsättning för att kunna utforma verksamheter som barn och unga tycker är attraktiva. Är verksamheten som sådan attraktiv är det betydligt lättare att även göra den drogfri.

Informationsinsatser
Barnombudsmannen anser att den nuvarande handlingsplanen pekar på något mycket viktigt genom att lyfta fram ungdomarnas betydelse för att skapa en stark opinion mot narkotika bland ungdomar och att de i högre grad än i dag bör engageras i och få inflytande över det narkotikapreventiva arbetet. Barnombudsmannen anser att en fortsatt utveckling och ett fortsatt stöd för att detta ska bli verklighet bör finnas med i den kommande handlingsplanen.

6.1.1 Insatser i skolan
I den nuvarande handlingsplanen står att läsa:

”Undervisningen om tobak, alkohol och andra droger skall planeras tillsammans med eleverna. Undervisningen skall vara åldersanpassad och kontinuerlig och steg för steg bygga upp elevernas kunskap. Den bör ge möjlighet till reflektion och samtal om för eleven angelägna livsfrågor och utgå från elevernas egna frågor. Särskilt i de yngre åldrarna bör undervisningen fokusera på sociala influenser och kompetenshöjande träning, att fatta beslut och stå emot grupptryck, snarare än faktaförmedling och information. Undervisning om tobak, alkohol och andra droger liksom om olika former av riskbeteende bör bygga på effektiv och utvärderad metodik.”
 
Barnombudsmannen anser att den inriktning som anges i den nuvarande handlingsplanen ligger i linje med barnkonventionens intentioner och bör finnas med i den kommande handlingsplanen. Ungdomar dricker oftast alkohol i sociala sammanhang och många ungdomar menar att det blir enklare att testa andra identiteter under påverkan av alkohol och att det underlättar partnerkontakter och nya sociala kontakter. En viktig del att lägga till i det förebyggande arbetet är att barn och unga även ska få kontinuerlig undervisning/träning i hur man hanterar relationer.

Barnombudsmannen anser att det i den kommande handlingsplanen är viktigt att åter igen lyfta fram elevhälsans roll i det förebyggande arbetet. Inom elevhälsans kompetens finns stor kunskap om missbruk, dess effekter och orsaker som bör användas i det förebyggande arbetet.

6.2 Tidiga insatser
Barnombudsmannen vill särskilt lyfta vikten av att arbetet med tidiga insatser fortsätter genom att råd, stöd och hjälp når ungdomar i ett så tidigt stadium av missbruket som möjligt. Det är också viktigt att tidigt identifiera barn som är i riskzonen för missbruk och att insatser sker redan innan den unge utvecklat ett missbruk. Det är därför fortsatt viktigt att lyfta fram vikten av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och frivilligorganisationer.

6.2.1 Rådgivning och hjälp till ungdomar och anhöriga
Barnombudsmannen delar regeringens bedömning att alla ungdomar bör ha tillgång till lokal rådgivning i frågor som rör alkohol, narkotika och missbruk och att en sådan verksamhet med fördel kan inrymmas i ungdomsmottagningarnas verksamhet. Detta förutsätter att ungdomsmottagningarna ges möjligheter att utvecklas och att de byggs ut.

Ungdomsmottagningarna fyller en viktig funktion bland ungdomar och det är viktigt att de görs tillgängliga och attraktiva för alla oavsett till exempel var i landet man bor, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller funktionshinder, i enlighet med artikel 2 i barnkonventionen.
 
Barnombudsmannen delar även regeringens bedömning att föräldrar bör ha tillgång till lokal rådgivning i frågor som rör alkohol, narkotika och missbruk, men att en sådan verksamhet ej bör inrymmas i ungdomsmottagningarna. Ungdomsmottagningarna bör förbehållas endast ungdomarna.

7 Insatser mot utbudet
7.1 Illegal narkotikahandel

Barnombudsmannen delar regeringens bedömning att utbudet av narkotika måste minska, samt att det är angeläget att berörda myndigheter motverkar både den organiserade och den småskaliga narkotikabrottsligheten även i fortsättningen. Här är det viktigt med ett aktivt arbete från svensk sida inom EU och det behövs förstärkta regler internationellt för att minska den organiserade narkotikabrottsligheten. Narkotikabrott bland ungdomar har ökat vilket Barnombudsmannen ser som ett allvarligt problem.

8 Kriminalvården
8.3 Kontrollåtgärder
Barnombudsmannen vill peka på vikten av ett barnperspektiv i arbetet med att öka kunskapen och utveckla metoder för att förhindra att narkotika förs in på häkten och anstalter.

9 Kompetensutveckling
9.2.1 Utbildningsbehov inom det förebyggande arbetet

Barnombudsmannen vill inför den kommande handlingsplanen tillägga att det är viktigt att de som arbetar med barn och unga även får kunskap om barns rättigheter enligt barnkonventionen och dess intentioner i utbildningar som de erbjuds.

9.3 Forskning
9.3.2 Ungas läkemedelskonsumtion

Barnombudsmannen ser det som särskilt viktigt att följa utvecklingen av ungas läkemedelskonsumtion och att stärka insatserna för att minska konsumtion av framför allt sömnmedel och värktabletter, detta mot bakgrund av att läkemedelsförskrivningen till barn och unga har ökat, särskilt vad gäller antidepressiva medel men även lugnande medel och sömnmedel. Barnombudsmannen anser att det också krävs mer kunskap om vilka effekter vissa läkemedel har för barn och unga.

11 Handlingsplanens genomförande
11.1 En särskild nationell narkotikasamordnare

Barnombudsmannen har positiva erfarenheter av samarbete med narkotikasamordnaren och anser att det är viktigt att även i fortsättningen ha en samordning av narkotikainsatserna, gärna i anslutning till någon befintlig myndighet såsom till exempel Statens folkhälsoinstitut eller Socialstyrelsen.

Föredragande i ärendet har varit samordnaren för projekt- och utredningsenheten Charlotte Palmstierna.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist