Byggnadsdeklarationer (SOU 2004:78), och PM, Delmål för fukt och mögel samt inomhusbuller

Barnombudsmannens delar utredningens slutsatser om att det behöver upprättas byggnadsdeklarationer. Vi vill lyfta fram de delar av utredningen som handlar om vikten av att byggnadsdeklarationer upprättas vid nybyggnation och renovering av lokaler där barn och unga finns. Vi vill också lyfta fram vikten av att barn och unga ges möjlighet att ge sin syn på sin inomhusmiljö och att dessa åsikter synliggörs i processen kring byggnadsdeklarationerna.

Diarienummer: 9.1:0874/04
Ställd till: Miljödepartementet


Barnombudsmannen ser fram emot den utredning som tillsatts för att utreda frågor om fukt och mögel samt inomhusbuller. Vi delar utredarens syn på att den kartläggning som görs i första hand bör inriktas på byggnader där barn och unga vistas. Vi vill särskilt betona vikten av att anlägga ett barnperspektiv i utredningen vilket inbegriper att barn och ungas åsikter synliggörs i utredningen.

I övrigt har vi inga åsikter kring utredningarna.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist