Kemikalieinspektionens Rapport 2/04 Kvicksilver – utredning om ett generellt förbud – Rapport från ett regeringsuppdrag

Barnombudsmannen har inga synpunkter att framföra med anledning av Kemikalieinspektionens rapport.Diarienummer: 9.1:0988/04
Ställd till: Miljödepartementet


Barnombudsmannen vill emellertid framhålla vikten av att lagstiftaren skapar förutsättningar för att barn inte växer upp i skadliga miljöer. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är staten skyldig att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling (artikel 6.2). Barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa (artikel 24.1) och i statens strävan att förverkliga denna rätt ska de faror och risker som miljöförstöring innebär beaktas (artikel 24.2.c). Staten ska därför vidta åtgärder för att hindra att barn drabbas av miljörelaterad ohälsa. Staten har ett ansvar att identifiera och motverka risker för barnets hälsa och utveckling.

Lena Nyberg
Barnombudsman
 
Charlotte Lenman
Ansvarig jurist