Promemorian Verkställighetsärenden och muntlig förhandling i en ny instans- och processordning i utlänningsärenden (UD2004/51921/MAP)

Barnombudsmannen har i ett tidigare yttrande över förslag om ny instans- och processordning i utlänningsärenden (SOU 1999:16) framfört att ombudsmannen svårligen kan ta ställning till frågan om hur en ny processordning ska se ut då konsekvenserna för barn inte analyserats. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att en tredjedel av alla asylsökande är barn. Ombudsmannen anförde i det yttrandet att regeringen bör tillse att utredningen kompletterades med en redovisning av vilka effekter de olika alternativen har för barn och vilka särskilda åtgärder som krävs för att tillgodose de asylsökande barnens behov och rättigheter i asylprocessen.

Diarienummer: 9.1:1139/04
Ställd till: Utrikesdepartementet

Regeringen har år 2002 fattat beslut om lagrådsremissen Ny instans- och processordning i utlänningsärenden men någon komplettering av vilka effekter förslaget får för de asylsökande barnen har inte gjorts. Barnombudsmannen vidhåller därför sin tidigare uppfattning, att förslaget är ofullständigt och behovet av att analysera processordningen utifrån ett barnperspektiv kvarstår.

Trots att Barnombudsmannens synpunkter inte har beaktats av regeringen finner Barnombudsmannen anledning att yttra sig över föreliggande förslag som remitterats till ombudsmannen.

4 Muntlig förhandling

4.3 Promemorians förslag
I promemorian föreslås att förfarandet som huvudregel ska vara skriftligt men anger att muntlig förhandling ska hållas om prövningen i ett avvisnings- eller utvisningsärende rör prövning av utlänningens skyddsbehov, om en part begär det och förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar däremot. Vidare föreslås att muntlig förhandling får ingå i handläggningen, om det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande i målet.

Barnombudsmannen konstaterar att promemorians förslag, i fråga om muntlig förhandling, inte innehåller någon analys av hur processen ska anpassas till asylsökande barn. Barnombudsmannen hade bland annat önskat att tydligare jämförelser gjorts med de bestämmelser om muntlig förhandling som gäller i mål avseende särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

5 Prövning av verkställighetshinder

5.2 Reformarbete – propositionen Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden (2003/04:59)

5.2.2 Överväganden i propositionen
Vad gäller prövningen av verkställighetshinder noterar Barnombudsmannen att regeringen i sin proposition uppmärksammat att de humanitära skälen också i verkställighetsärenden alltid måste tillmätas extra tyngd när det gäller barn. Ombudsmannen välkomnar också att regeringen med vissa exempel konkretiserar när synnerliga skäl mot att genomföra verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan föreligga när det gäller barn.

5.3 Promemorians förslag
Barnombudsmannen har inget att invända mot förslaget att Migrationsverket ges befogenhet att besluta om att ny prövning ska äga rum i frågan om uppehållstillstånd samt i avvaktan på att en ny prövning slutförs besluta om inhibition i verkställighetsärendet. Barnombudsmannen motsätter sig inte heller att Migrationsverkets beslut att inte bevilja ny prövning ska kunna överklagas till migrationsdomstol och till Migrationsöverdomstolen som sista instans.

Lena Nyberg
Barnombudsman


Charlotte Lenman
Ansvarig jurist