Skolans ansvar för kränkningar av elever (Dnr U2004/1889/S)

Sälld till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0843/04

Barnombudsmannen välkomnar att ett första steg tagits mot ett ökat skydd mot dikriminering och annan kränkande behandling för barn och unga i förskoleverksamhet, grundskola och motsvarande skolformer, skolbarnomsorg samt gymnasieskola och motsvarande skolformer. Det är en viktig åtgärd för att förbättra vardagsmiljön för barn och unga.

Läs hela yttrandet skolans ansvar för kränkningar av elever.pdf