Registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg (Ds 2004:42)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:1046/04
 
 
Sammanfattning
Barnombudsmannen ställer sig mycket positiv till att utredningen föreslår att ett antal personkategorier som utan att vara anställda i verksamheten befinner sig där förskoleverksamhet, skola och barnomsorg bedrivs, ska omfattas av kravet på registerkontroll. Exempel på sådana personkategorier är städpersonal, vaktmästare, skolbespisningspersonal och skolskjutschaufförer.

Barnombudsmannen instämmer inte i de delar där utredningen föreslå att vissa personkategorier ska undantas från registerkontrollen, även i fall där de kan komma att vistas ensamma tillsammans med barnen i aktuella verksamheter.

Barn ska enligt artikel 2 i FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) tillförsäkras konventionens rättigheter utan åtskillnad av något slag såsom bland annat ras, kön, handikapp och religion. Enligt barnkonventionen ska barn tillförsäkras skydd mot alla former av övergrepp som till exempel sexuella övergrepp enligt artikel 34.

Barnombudsmannen anser att barnets rätt till skydd mot olika former av övergrepp måste vara utgångspunkten för ställningstaganden angående omfattningen av registerkontrollen. Visserligen kan det vara integritetskränkande för en enskild att lämna ett registerutdrag, men Barnombudsmannen är av den uppfattningen att de flesta i utredningen aktuella personkategorierna kan tänka sig att lämna registerutdrag för att bidra till att göra förskola, skola och skolbarnomsorg så säker som möjligt för barnen.

7.1 Anställda hos andra arbetsgivare samt liknande personkategorier
Personal i bemanningsföretag och andra uppdragstagare
Barnombudsmannen instämmer i utredningens förslag att personal i bemanningsföretag och andra uppdragstagare ska omfattas av registerkontrollen. Det är naturligt eftersom de kan utföra uppgifter av samma omfattning och karaktär som ordinarie personal inom verksamheten när de till exempel fungerar som vikarier.

Personal i städföretag eller liknande
Barnombudsmannen instämmer i utredningens förslag att vissa stödfunktioner såsom till exempel städpersonal som befinner sig där barnen är ska omfattas av registerkontrollen.

Anställda i annan kommunal verksamhet
Barnombudsmannen instämmer i utredningens förslag att personal som är anställd i annan kommunal verksamhet ska omfattas av registerkontrollen. Det kan exempelvis röra sig om personer som är anställda av socialförvaltningen, fastighetsförvaltningen och fritidsförvaltningen och som utför arbetsuppgifter inom förskola, skola eller skolbarnomsorg.
 
Skolskjuts- och färdtjänstchaufförer
Barnombudsmannen ställer sig mycket positiv till förslaget att skolskjutschaufförer, såväl buss- som taxichaufförer, ska omfattas av kravet på registerkontroll.

Barnombudsmannen ställer sig däremot tveksam till att färdtjänstchaufförer och bussförare i linjetrafik ska undantas från kravet på registerkontroll.

Argumentet att det är en så liten del av de funktionshindrade barnen som utnyttjar färdtjänsten för resor till och från de berörda verksamheterna bör inte enligt vår mening ha avgörande betydelse i det här sammanhanget. De funktionshindrade barnen är de som i de flesta fall är mest beroende av att ha pålitliga vuxna omkring sig. De har också en mycket utsatt position när de ofta vistas ensamma tillsammans med färdtjänstchauffören. Även om det innebär ett omfattande och svårgenomförbart arbete att utföra registerkontroll på färdtjänstchaufförer måste barnets rätt till skydd vara det som blir avgörande. Man måste därför enligt Barnombudsmannen utarbeta ett system för registerkontroll av färdtjänstchaufförer.

När det gäller chaufförer av bussar i linjetrafik anser Barnombudsmannen att de borde omfattas av kravet på registerkontroll, särskilt när de ska köra sträckor där många barn åker till och från de här aktuella verksamheterna. Barnen är många gånger mycket utlämnade till den person som kör bussen och det finns stora möjligheter för föraren att skapa kontakt med ett eller flera barn.

Personliga assistenter
När det gäller personliga assistenter har Barnombudsmannen förståelse för utredningens inställning att det utifrån de berörda verksamheterna är svårt att kräva ett registerutdrag när en assistent finns med i verksamheten som stöd för ett visst barn, och inte är anställd i densamma. Även om det ligger utanför den här utredningens uppdrag vill vi ändå poängtera att det är förvånande och olyckligt att registerkontroll inte ska ske vid anställning som personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade. Självfallet måste det vara så att den personliga assistenten ska tillgodose en viss persons behov och därför måste vara anställd på de grunderna. Men en personlig assistent som vistas i till exempel skolan kan komma att vistas ensam också med andra barn än det barnet som assistenten har som uppdrag att bistå. Den aspekten bör därför vägas in och lagstiftaren bör utreda frågan vidare.

Övriga vuxna i verksamheterna
Barnombudsmannen ifrågasätter starkt utredarens förslag att vuxna som deltar regelmässigt i en aktuella verksamhet som till exempel föräldrar i föräldrakooperativ och vuxna medlemmar i en dagbarnvårdares familj ska undantas från kravet på registerkontroll. Utgångspunkten med lagstiftningen måste enligt vår mening vara att barnet ska skyddas från övergrepp från vuxna i olika former. Barn ska enligt artikel 2 i barnkonventionen tillförsäkras konventionens rättigheter utan åtskillnad av något slag. Barn har enligt barnkonventionen rätt till skydd mot alla former av övergrepp bland annat sexuella övergrepp enligt artikel 34. Det kan inte anses förenligt med art 2 att barn som visats till exempel på en förskola som drivs genom ett föräldrakooperativ inte ska ha samma rätt till skydd som ett barn som visats på en kommunal förskola. Barnombudsmannen vill poängtera att vissa föräldrakooperativ bedrivs på så sätt att föräldrarna går in i personalens ställe när personalen är sjuk. De föräldrar som då fungerar som vikarier kommer att vistas ensamma tillsammans med barnen på samma sätt som ordinarie personal.

En förälder som deltar aktivt i verksamheten vid ett flertal tillfällen på annat sätt än genom att fungera som vikarier men som vistas ensamma med barnen, bör också enligt Barnombudsmannens mening omfattas av registerkontrollen. Barnombudsmannen anser att personalen i den aktuella verksamheten måste ha ansvar för att en förälder som inte har skyldighet att lämna registerutdrag inte vistas ensam tillsammans med barnen.

När det gäller vuxna personer som finns i dagbarnvårdares hem bör man enligt Barnombudsmannen ha samma reglering som i andra verksamheter som till exempel kommunal förskola om den vuxna personen kommer att vistas ensam med barnet. Barn som vistas i familjedaghem har en särskilt utsatt position eftersom det sällan finns andra vuxna i hemmet som kan fylla den kontrollfunktion som kan vara nödvändig.

7.2 Högskolestudenter i lärarutbildningen
Barnombudsmannen ställer sig mycket positiv till att utredningen föreslår att studenter som genomgår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) föreslås vara skyldiga att lämna registerutdrag.
 
Vidare anser emellertid Barnombudsmannen att kontrollen också bör inkludera personer som antas till utbildningar som leder fram till yrken inom här aktuella verksamheter. Det finns ingen anledning att en person som har dömts för aktuella brott ska genomgå en lång utbildning för att sedan inte kunna arbeta i de här aktuella verksamheterna. Det bör tydligt framgå av ansökningshandlingarna att den som antas till utbildningen ska kunna visa upp ett registerutdrag. Eftersom utredningen föreslår att registerutdrag ska lämnas när studenten genomför obligatorisk praktik inom aktuella verksamheter ser Barnombudsmannen att det bör vara möjligt att göra den kontrollen redan när personen antas till utbildningen.
 
7.3 Elever från grund- eller gymnasieskola eller motsvarande
Barnombudsmannen delar utredningens uppfattning att elever inom grund- och gymnasieskolan som utför praktik inom de berörda verksamheterna ska undantas från registerkontrollen. Det måste dock vara under förutsättning att de inte arbetar ensamma med barnen under praktiktiden. Det är enligt vår mening rektor och annan ansvarig personal inom verksamheten som måste se till att så inte sker.

7.4 Arbetsmarknadspraktikanter
Barnombudsmannen ställer sig mycket positiv till att utredningen föreslår att arbetsmarknadspraktikanter föreslås vara skyldiga att lämna registerutdrag.

10 Andra åtgärder än registerkontroll
Samtliga synpunkter som utredningen lyfter fram i detta kapitel är enligt Barnombudsmannen viktiga. Det är av yttersta vikt att inte registerutdragen ses som en garanti för att barnen i verksamheten inte far illa. Det är viktigt att utbildning av personalen sker för att tidigt upptäcka och förebygga att övergrepp sker. Det är också som utredningen uppmärksammar viktigt att barnen får information om sina rättigheter och sin personliga integritet.

Övrigt
Barnombudsmannen har tidigare ställt sig kritisk till att det inte införs ett anställningsförbud inom aktuella verksamheter för personer som gjort sig skyldiga till vissa brott. Barnombudsmannen har uppmärksammat att det ligger utanför utredningens uppdrag att se över den frågan, men anser att den är mycket angelägen och snarast bör utredas. Barnombudsmannen kan inte se att det någonsin kan vara acceptabelt att anställa en person inom de aktuella verksamheterna som exempelvis har gjort sig skyldig till sexualbrott mot barn.

Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Boqvist.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist