Betänkandet Unga utanför, SOU 2003:92

Barnombudsmannens yttrande fokuserar på de delar som av utredaren lagda förslag rör personer under 18 år. Barnombudsmannen ställer sig bakom de slutsatser och förslag som utredningen presenterar.

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 4.1:0960/03 

Förslagen stämmer väl överens med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som ska gälla på samtliga nivåer i samhället. De resultat som redovisas styrker uppfattningen att tidigt se till barns och ungdomars hela livssituation och att samverkan mellan olika aktörer i samhället är nödvändig.

5.2.1 Övervägande och förslag
Barnombudsmannen instämmer i förslaget om lagstadgad skyldighet att skapa en organisation inom kommunen som svarar för att aktivt söka upp och ge stöd till ungdomar under 20 år som inte har någon känd sysselsättning. Och att de medel som idag används inom AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) anslag för KUP (Kommunala ungdomsprogrammen) fördelas till kommunerna.

Vidare ser Barnombudsmannen positivt på förslaget att utse en statlig myndighet som ansvarar för uppföljning, metodutveckling och nationell statistik. Utredningen pekar på brister i tjänstemännens/arbetsförmedlarnas kunskap om ungdomarnas problem och livssituation. Man pekar också på vikten av att många av dessa ungdomar är i mycket stort behov av individuella lösningar och att där stöd ofta behövs under längre tid. Därför anser Barnombudsmannen att arbetet med metodutveckling och uppföljning bör kompletteras med krav på adekvat kompetensutveckling för tjänstemän som möter ungdomar. Alltför många verksamheter och goda tankar misslyckas på grund av undermåliga förutsättningar för, i detta fall kommunala tjänstemän/arbetsförmedlare, att förändra arbetssätt och utveckla samverkan över sektorsgränser samt att identifiera behov av nödvändig kompetens.

5.2.2
Barnombudsmannen välkomnar särskilt förslaget om att låta gymnasieskolan få större möjligheter att upphandla tjänster från andra aktörer. För de ungdomar som står utanför är problembilden ofta så pass komplex att det är nödvändigt att beakta individens hela livssituation. Lösningar som ger individen möjlighet att se sig själv i en annan dager i samspel med andra och finna alternativa miljöer som passar det egna lärandet är grunden för en positiv utveckling. Vidare förslag att öka antalet lärlingsplatser och att utöka dessa till andra icke traditionella lärlingsområden samt inrättande av portfoliosystem för validering av informellt lärande i till exempel föreningsliv och internationellt ungdomsutbyte skulle förbättra möjligheterna till framgångsrika och individanpassade alternativ.

Barnombudsmannen vill slutligen understryka vikten av samordning och helhetssyn för barn och ungdom och bifogar vårt remissvar på betänkandet, Vidare vägar och vägen vidare – svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv (SOU 2003:77). I detta remissvar omnämns även Gymnasiekommitténs betänkande Åtta vägar till kunskap (SOU 2002:120) och Unga utanför (SOU 2003:92).

Föredragande i detta ärende har varit projektledare Berit Israelsson.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist