Departementspromemorian (Ds 2004:8) Ökad säkerhet i pass m.m.

Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen de föreslagna ändringarna i passlagen, men anser att det bör framgå av förarbetena att barnets egen åsikt ska tas i beaktande i förhållande till barnets ålder och mognad vid avgörande av om särskilda skäl föreligger att bevilja ett pass till ett barn utan vårdnadshavares samtycke eller att inte återkalla ett pass på en vårdnadshavares begäran.

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1:0250/04

2 Lagförslag
Barnombudsmannen vill påpeka att språkbruket i 7 § första stycket 2 p. och 12 § första stycket 2 p. passlagen är inkonsekvent och bör ändras i samband med att ändringar i passlagen nu införs. 7 § första stycket 2 p. bör lyda: ”sökanden är under arton år och hans eller hennes vårdnadshavare inte har lämnat medgivande…” På motsvarande sätt bör 12 § första stycket 2 p. passlagen lyda: ”passinnehavaren är under arton år och hans eller hennes vårdnadshavare eller, om han eller hon vistas…” I andra delar av passlagen (exempelvis de föreslagna 7 § första stycket 5 p. och 12 § första stycket 5 p. samt 24 §) hänvisas till barn som sökande respektive innehavare av pass, vilket enligt Barnombudsmannen måste anses vara den korrekta formuleringen.

3.3 Biometrisk information i pass
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att biometrisk information endast ska lagras i passet och att den biometriska information som den enskilde lämnar i samband med en passansökan omedelbart ska förstöras efter framställningen av passet.

3.5.5 Vissa typer av passerkort avskaffas
Barnombudsmannen har inga invändningar mot förslaget att avskaffa kollektivpass för ungdomar.

4. Pass för personer som dömts till en straffrättslig påföljd eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

4.2.1 Fängelse och sluten ungdomsvård

Barnombudsmannen har inga invändningar mot förslaget att en lagakraftvunnen dom till sluten ungdomsvård i minst ett år ska utgöra passhinder tills domen har avtjänats.

4.3.1 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen har inga invändningar mot förslaget att införa krav på passtillstånd för den som avtjänar sluten ungdomsvård för kortare tid än ett år.

4.4.2 Sluten ungdomsvård
Barnombudsmannen har inga invändningar mot förslaget att ett särskilt ungdomshem ska kunna hindra den dömde från att disponera sitt pass.

5. Utfärdande av pass till barn under 18 år

5.1.2 Överväganden och förslag

Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen förslaget att det ska räcka med särskilda skäl - i stället för som för närvarande synnerliga skäl - att utfärda ett pass till ett barn under 18 år utan vårdnadshavares medgivande. Detta är befogat bland annat för att förhindra att den ene vårdnadshavaren försöker sabotera ett umgänge mellan barnet och den andre vårdnadshavaren, till exempel genom att förhindra en gemensam semesterresa.

Barnombudsmannen tillstyrker även förslaget enligt vilket det ska krävas särskilda skäl – inte som idag synnerliga skäl – för att inte återkalla ett barns pass när en vårdnadshavare begär det. Barnombudsmannen välkomnar förslaget att passmyndigheten ska inhämta ett yttrande från socialnämnden då passmyndigheten överväger att inte återkalla ett pass trots att en vårdnadshavare begär det.

Barnombudsmannen vill dock påpeka att den föreslagna ändringen enligt vilken det endast ska krävas särskilda skäl för att gå emot en vårdnadshavares vilja i ärenden angående barns pass torde innebära att antalet barn som olovligt förs bort eller kvarhålls i utlandet av den ene vårdnadshavaren torde växa. Det är därför av stor vikt att man tar fram effektiva rutiner för hur passmyndigheten ska bedöma om det finns en konkret risk för att barnet olovligen kommer att föras ut ur landet.

Rätten att lämna varje land, inklusive sitt eget, är en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns bland annat i artikel 2 i det fjärde tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utgångspunkten måste följaktligen vara att varje medborgare, barn som vuxen, har rätt att ha ett pass. Barnombudsmannen anser därför att det vore av stor vikt att det framgår av förarbetena till de nu föreslagna ändringarna i passlagen att barnets egen åsikt ska tas i beaktande i förhållande till barnets ålder och mognad vid avgörande av om särskilda skäl föreligger att bevilja pass till ett barn utan vårdnadshavares samtycke eller att inte återkalla ett pass på en vårdnadshavares begäran.

Barnombudsmannen vill även understryka att svårighet att skaffa pass bara är ett av många olika problem som samarbetssvårigheter mellan föräldrar med gemensam vårdnad kan leda till för barnet. Dessa problem bör i första hand beaktas i avgörandet enligt 6 kap. föräldrabalken av om gemensam vårdnad är till barnets bästa.

5.2.1 Överväganden och förslag

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget enligt vilket även pass för barn under 5 år ska förses med fotografi.

Föredragande i detta ärende har varit juristen Jens Ölander.

Lena Nyberg
Barnombudsman
 
Charlotte Lenman
Ansvarig jurist