EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH (M2003/3975/Knb)

Barnombudsmannen väljer att yttra sig endast vad gäller ett generellt barnperspektiv.

Ställd till: Miljödepartementet
Diarienummer: 4.1:1132/03


I de fall då avvägningar och prioriteringar måste göras mellan de centrala målen att, å ena sidan, bland annat upprätthålla en konkurrenskraftig kemisk industri och, å andra sidan, undvika kemiska föroreningar i luft, vatten, mark och byggnader samt förhindra skador på den biologiska mångfalden, väger den senare målsättningen tyngre ur ett barnrättsperspektiv. Det är därför av stor vikt att EU:s kemikaliepolitik utformas så att man fäster större vikt vid framtida generationers livsmiljö än vid kortsiktig ekonomisk vinning.

Föredragande i detta ärende har varit juristen Jens Ölander.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist