Betänkandet Allmänna samlingslokaler - demokrati, kultur och utveckling (SOU, 2003:118)

Barnombudsmannen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i utredningen. Förslagen vittnar om en vilja att skapa en modern struktur för att samlingslokaler och mötesplatser ska anpassas till ett föränderligt samhälle med plats för många olika intressen och medborgargrupper.

Ställd till: Justitiedepartement
Diareienummer: 9.1:0087/04

Barnperspektiv
Det är positivt att utredaren så konsekvent beaktat ungdomsperspektivet. Tyvärr saknas ett barnperspektiv nästan helt, vilket är beklagligt. Med tanke på den stora mängd barnverksamhet som bedrivs av föreningar och organisationer runt om i landets allmänna samlingslokaler vore det önskvärt med ett särskilt avsnitt om detta.

Utredningen belyser inte frågan om barns föreningsengagemang, kultur- och fritidsvanor. Barn har särskilda behov när det gäller geografisk tillgänglighet och inte minst, goda kreativa mötesplatser där de kan tillbringa sin fritid tillsammans med andra. När det gäller barn, särskilt i skolåldern, i storstäder finns det anledning att uppmärksamma deras mycket begränsade möjligheter till mötesplatser och få möjligheter till stimulerande spontana aktiviteter.

Här nedan följer några kompletterande synpunkter till vissa utvalda förslag.

10.2 Inventering av befintliga och tänkbara mötesplatser
Förslaget om att varje kommun, i samverkan med föreningslivet, bör göra en inventering av redan befintliga och tänkbara mötesplatser inom kommunen är bra. Eftersom barn och ungdomar i stor utsträckning använder och har behov av allmänna mötesplatser anser Barnombudsmannen att man i förslaget bör knyta an till kommunallagen där det åligger kommunen att höra och ta hänsyn till berörda medborgargrupper. Barns och ungdomars synpunkter kring befintliga och tänkbara mötesplatser i inventeringsarbetet utgör nödvändig och värdefull kunskap.

10.3.3 Stöd till verksamhetsutveckling
Utredaren förslår att ett särskilt projektbidrag till verksamhetsutveckling i allmänna samlingslokaler ska inrättas. Bidraget ska fördelas av Boverket under en treårsperiod och användas för att befintliga lokaler ska kunna anpassas till ungdomars kulturformer. Bidraget ska också kunna användas för att stödja samlingslokalföreningarnas riksorganisationer i deras arbete med att stimulera utvecklingen av de ungas egen kultur- och mötesverksamhet i allmänna samlingslokaler. Barnombudsmannen anser att detta projekt även bör omfatta barnverksamhet för barn och i synnerhet äldre barn i mellanstadieåldern och uppåt. Anledningen är att barnverksamhet sällan omfattas av utvecklingsinsatser som dessa och att barn i den här åldern är både mobila och uppfinningsrika och har få mötesplatser där de kan få utlopp för att tillsammans med jämnåriga träffas och engagera sig, särkilt gäller detta storstäder med dess närförorter.

Föredragande i detta ärende har varit projektledare Berit Israelsson.


Lena Nyberg
Barnombudsmannen

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist