Promemorian om slopat underhållsstöd vid växelvis boende (dnr S2004/4656/SF)

Ställd till: Socialdepartementet
Diareinummer: 9.1:0810/04


Sammanfattning
Barnombudsmannen avstyrker förslaget om ett slopat underhållsstöd vid växelvis boende.

Inledande synpunkter
Inledningsvis vill Barnombudsmannen framföra att det i promemorian saknas en barnkonsekvensanalys av vad ett slopande av underhållsstödet skulle innebära för de barn som bor växelvis. I enlighet med FN: konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är det barnets bästa som ska vara vägledande för beslut som berör barn. Hur kommer förslaget att påverka barn till särlevande föräldrar? Kommer förslaget att underlätta eller göra det svårare för dessa barn? Många barn i Sverige har särlevande föräldrar och enligt Barnombudsmannen måste det ankomma på lagstiftaren att ta fasta på regler som har barnets bästa för ögonen. Regelverket kring underhållsstöd vid växelvis boende bör utformas så att barnen tar minsta möjliga skada och så att källor till konflikter föräldrarna emellan elimineras.

Barnkonventionen framhåller vikten av barnets nära kontakt med båda föräldrarna och att båda föräldrarna ska kunna vara delaktiga i barnets uppfostran även om dessa inte lever samman med varandra. Att föräldrar genom underhållsstöd uppmuntras att låta barnet bo växelvis hos föräldrarna skulle därför kunna sägas ligga i linje med barnkonventionens intentioner. Det är dock viktigt att notera att växelvis boende kan passa för ett barn i en viss situation medan det för ett annat barn vore en olämplig lösning. Om reglerna för underhållstöd vid växelvis boende innebär att föräldrar väljer denna boendeform för sitt barn enbart med utgångspunkt i ekonomiska fördelar kan detta naturligtvis inte överensstämma med barnkonventionens krav på barnets bästa.

I promemorian föreslås att underhållsstöd vid växelvis boende slopas.
Barnombudsmannen ifrågasätter de motiv som i promemorian anförs för ett slopande av underhållsstödet vid växelvis boende och delar inte heller uppfattningen att underhållsstödet vid växelvis boende ska slopas.

Barnombudsmannen kan inte se att förslaget i promemorian kan bidra till att minska konflikterna mellan barnets föräldrar utan snarare att ett slopande av underhållsstödet kan leda till fler processer i domstol mellan föräldrarna om barnets boende eftersom det inte går att bortse från att en förälder fortfarande kan ha ett ekonomiskt intresse av att barnet anses bosatt hos endast den föräldern, för att därigenom kunna utfå underhållsstöd för barnet. Ett sådant förfarande kan inte anses utgöra det bästa för barnet.

Barnkonventionen ålägger föräldrarna det primära ansvaret för barnets försörjning men i artikel 27 punkt 3 tydliggörs att staterna ska bistå föräldrarna i försörjningen av barnet. Tillgänglig statistik visar att många barn i ensamfamiljer lever i en allt sämre ekonomisk situation. Bland annat av den anledningen anser Barnombudsmannen att underhållstöd ska kunna utgå även vid växelvis boende med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Underhållsstödet vid växelvis boende kan vara ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott för de barn vars föräldrar har en svår ekonomisk situation. Stödet kan i sig bidra till att ekonomiskt svaga föräldrar kan välja växelvis boende om de anser detta vara till det bästa för barnet.

Underhållsstödet utgår till barn med föräldrar med låg inkomst. Ett slopat underhållsstöd kan leda till att dessa föräldrar blir hänvisade till att söka ekonomiskt bistånd inom ramen för socialtjänstlagen för att möjliggöra ett växelvis boende för barnet vilket även framhålls i promemorian. Många föräldrar drar sig för att söka ekonomiskt bistånd. Att lägga över ansvaret för barnets försörjning på kommunerna kan enligt Barnombudsmannen inte anses vara till barnets bästa. Kommunerna har då att göra en bedömning om familjen har rätt till ekonomiskt bistånd och dessa bedömningar kan komma att se olika ut beroende på viken kommun det är som har att fatta beslutet. Barnombudsmannen oroar sig därför över att kommunernas olika bedömning kan komma att bidra till att barn och unga i växelvis boende men med samma behov av vissa samhällsinsatser behandlas olika. Regeringens arbetsgrupp har i dagarna överlämnat rapporten Ekonomiskt utsatta barn (Ds 2004:41) till statsrådet Berit Andnor. Av rapporten framgår bl.a. att barnperspektivet inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Att under sådana omständigheter föreslå att underhållsstödet till växelvis boende barn ska slopas och hänvisa föräldrarna till att istället söka ekonomiskt bistånd kan, enligt Barnombudsmannen, inte anses förenligt med barnkonventionen.

Enligt nu gällande bestämmelser i föräldrabalken har domstol möjlighet att döma till växelvis boende mot en förälders vilja. Enligt Barnombudsmannen måste det anses som inkonsekvent om staten å ena sidan kan tvinga ett barn till ett växelvis boende men å andra sidan inte tar sitt ansvar vad avser att garantera barnets försörjning.

Enligt förslaget i promemorian skulle ett slopat underhållsstöd vid växelvis boende innebära en besparing på cirka 25 miljoner kronor inom underhållsstödet. Detta är, enligt Barnombudsmannen, av marginell betydelse i perspektivet av nyttan med underhållsstödet. Detta är dessutom ett förslag till besparing som riskerar drabba de barn som växer upp i familjer med en svår ekonomisk situation.
 
Avslutningsvis vill Barnombudsmannen hänvisa till vårt tidigare remissyttrande över betänkandet Ett reformerat underhållsstöd (SOU 2003:42) där vi föreslagit att underhållsstödet ska höjas och att det ska följa prisbasbeloppets utveckling.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist