Ny sekretesslag (SOU 2003:99). Huvudbetänkande av Offentlighets och sekretesskommittén

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarenummer: 9.1:0591/04


Sammanfattning
Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen förslagen men har några kommentarer angående barns sekretesskydd.

4 Skaderekvisiten samt skade- och menbedömningen

Barnombudsmannen tillstyrker de förslag som har lämnats i kapitel 4 i utredningen.

5 Utlämnande av uppgifter efter en intresseavvägning
Barnombudsmannen tillstyrker förslagen i kapitel 5. Barnombudsmannen vill dock påpeka att det finns en risk att människor väljer att inte söka hjälp hos vissa myndigheter för att de är rädda att deras uppgifter kan komma att lämnas ut.

6 Sekretess för känsliga uppgifter om enskilda
6.4.3 Sekretess skall gälla i hela den offentliga förvaltningen för vissa uttryckligt angivna och särskilt känsliga uppgifter
Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen förslaget att stärka skyddet av känsliga uppgifter om enskilda genom att införa en bestämmelse enligt vilken inom hela den offentliga förvaltningen sekretess ska gälla för uppgift om enskild som rör hälsa eller sexualliv när det är uppenbart att den enskilde eller någon närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Detta förslag, om det genomförs, skulle bland annat innebära att känsliga uppgifter om elevers hälsa, som exempelvis offentliga skolor har, kommer att omfattas av sekretess. Det faktum att dessa uppgifter idag inte kan sekretessbeläggas är ett problem som Barnombudsmannen har påpekat i sitt yttrande över betänkandet Sekretess i elevernas intresse (SOU 2003:103).

Barnombudsmannen anser emellertid att en starkare grad av sekretess än vad kommittén har föreslagit bör gälla för känsliga uppgifter om barn. När det gäller sekretess inom skolväsendet, anser Barnombudsmannen att sekretess bör gälla samtliga uppgifter om enskilds personliga förhållanden i all dokumentation i skolan om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men (dvs. omvänt skaderekvisit).

7 Skyddade personuppgifter
7.5.1 Ett förstärkt sekretesskydd för känsliga personuppgifter
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att sekretess ska gälla inom hela den offentliga förvaltningen, för uppgift om enskilds adress eller hemtelefonnummer eller annan liknande uppgift, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående kan komma att utsättas för hot, våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Barnombudsmannen poängterar att det ofta inte finns rutiner, till exempel på en skola, om enskilda elever som har skyddad identitet. Detta kan exempelvis leda till att det bland elever som råkar fotograferas av en journalist som besöker en skola finns en elev med skyddad identitet och att publiceringen av dessa leder till att eleven identifieras.
 
7.5.2 Ett förstärkt sekretesskydd för uppgifter om kopplingen mellan verklig och fingerad identitet
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget.

9 Sekretessmarkering
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget.

12 Sekretessgränserna mellan och inom myndigheter
12.7.1 Kravet på verksamheternas självständighet i förhållande till varandra - för att en sekretessgräns skall föreligga – bör kunna slopas

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget.

12.7.2 Nya sekretessgränser inom nämnderna i kommuner och landsting
Barnombudsmannen tillstyrker i princip förslaget att, i stället för att sekretess ska gälla mellan olika självständiga verksamhetsgrenar, ska sekretess inom nämnderna gälla mellan verksamheter som är av olika slag. Barnombudsmannen uppfattar dock att det är svårt att i praktiken avgöra vad som är ”verksamheter av olika slag”.

12.7.3 Sekretessgränserna på hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens och skolans område skall framgå direkt av sekretesslagen
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att dessa sekretessgränser ska framgå uttryckligen av sekretesslagen. Barnombudsmannen tillstyrker även att det fortsättningsvis ska finnas en sekretessgräns mellan skolhälsovården och skolan och mellan förskoleverksamheten och skolan.
 
Barnombudsmannen anser emellertid att det i framtiden bör finnas en sekretessgräns även mellan psykologverksamhet inom den särskilda elevvården (psykologer och kuratorer) och övrig elevstödjande verksamhet och att detta bör framgå av lagen. Barnombudsmannen anser följaktligen att 23 kap. i förslaget till ny sekretesslag bör justeras. Som en alternativ lösning kunde psykologverksamheten räknas som samma verksamhetsgren som skolhälsovården. Enligt Barnombudsmannen är det synnerligen viktigt att elever ska kunna känna att det de berättar för skolpsykolog eller skolkurator är konfidentiellt även i förhållande till rektor och övrig skolpersonal.

12.7.4 Det ska framgå av lagen när det inte finns någon sekretessgräns mellan olika verksamheter som bedrivs integrerat eller i gemensamma nämnder
Barnombudsmannen tillstyrker detta klarläggande.

12.7.5 Nya sekretessregler mellan nämnderna i en kommun eller ett landsting
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget enligt vilket det inte ska finnas någon sekretessgräns mellan nämnderna inom en kommun eller ett landsting till den del verksamheterna är av samma slag.

12.7.6 Inga nya sekretessgränser föreslås för de statliga myndigheterna
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om hur sekretessgränserna inom statliga myndigheter ska bli tydligare.

12.7.7 En reglering av den inre sekretessen
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att en särskild bestämmelse införs i sekretesslagen som anger att en sekretessreglerad uppgift som inte får lämnas ut från ett sekretessområde inte heller får röjas inom sekretessområdet om det är uppenbart obehövligt för verksamheten.

13 Uppgiftsutbytet mellan vård och omsorgsområdena
13.6 Vårt förslag angående möjligheterna till uppgiftsutbyte på vård- och omsorgsområdet
Kommittén föreslår att sekretessen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte ska hindra att uppgifter om enskild som behövs för att denna ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet eller till enskild vårdgivare eller enskild verksamhet på socialtjänstens område.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget. Då uppgifter om barn under 18 år redan omfattas av undantaget i 14 kap. 2 § sjätte stycket sekretesslagen är den enda förändring som förslaget skulle innebära för barn att utlämnande av uppgifter blir möjligt även till enskild vårdgivare eller till enskild verksamhet på socialtjänstens område.

14 Uppgiftslämnande från hälso- och sjukvården och socialtjänsten till polisen vid grova brott
14.7.2 Särskilt om sekretess och våldsutsatta kvinnor
Kommittén bedömer att utan att en våldsutsatt kvinnas medgivande bör uppgifter från hälso- och sjukvården och socialtjänsten till de brottsförebyggande myndigheterna kunna lämnas endast vid de allra grövsta brotten. Den omständigheten att det finns barn i hemmet föranleder inget annat ställningstagande av kommittén.

Barnombudsmannen är kritisk till förslaget och anser att sekretessen bör begränsas, så att personal inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten ska kunna polisanmäla våld mot kvinnor även då brotten inte är att betrakta som grova med minst två års fängelse som följd, utan redan våldsbrott som faller inom ramen för allmänt åtal ska ge denna lättnad i sekretessen.

I de fall det finns barn i hemmet är risken stor att även dessa är våldsutsatta. Barnombudsmannen anser att barn som tvingas bevittna (se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld förekommer är att betrakta som brottsoffer. Enligt artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är staterna skyldiga att vidta alla lämpliga lagstiftnings- och andra åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld. Barnets rätt att skyddas från våld i sin närmiljö får därför inte äventyras med hänvisning till att kvinnan har rätt att inte få sin självbestämmanderätt kränkt.

14.7.3 Uppgifter om brottsmisstankar skall få lämnas till de brottsförebyggande myndigheterna även beträffande försök till brott för vilka inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget.

14.7.4 Misstankar om könsstympning av underårig skall få lämnas till polis- och åklagarmyndighet oavsett brottets svårighetsgrad
Barnombudsmannen välkomnar förslaget. De sekretesshinder som kan finnas mot att lämna uppgifter om misstankar om könsstympning bör, enligt Barnombudsmannen, definitivt undanröjas.
 
15 Samarbete mot ungdomsbrott
15.7.1 Enkätundersökningen

Barnombudsmannen är kritisk till den enkätundersökning som utgör underlaget till förslaget om den utökade möjligheten till informationsutbyte mellan socialtjänsten och polisen. Barnombudsmannen anser att förslaget inte är tillräckligt väl underbyggt då varken unga eller deras föräldrar tillfrågats om förslaget och hur det skulle påverka deras förtroende för socialtjänsten.

15.8.3 Socialtjänsten skall få lämna uppgifter om unga till polisen i brottsförebyggande syfte
Barnombudsmannen motsätter sig bestämt förslaget såsom det nu är formulerat. Barnombudsmannen anser att den unges behov av integritet i för hög grad åsidosatts i strävan efter att beivra ungdomsbrottsligheten. Vidare menar Barnombudsmannen att ett sådant informationsutbyte kan äventyra barns och ungas förtroende för socialtjänsten. Barnombudsmannen anser att känsliga uppgifter om enskilda bör lämnas endast i de fall där det finns en påtaglig och överhängande risk för att den enskilde skall begå grövre brott och uppgiften kan antas bidra till att förhindra detta. Barnombudsmannen anser att ett sådant förslag måste gälla såväl unga som vuxna som befaras begå grova brott. Då intresset av att beivra brott inte är isolerat till ungdomsbrott anser finner Barnombudsmannen att förslaget är diskriminerande mot barn.

Barnombudsmannen anser vidare att det krävs en klargörande kommentar till vilka uppgifter som kan antas bidra till att förhindra brott. Barnombudsmannen anser inte att uppgifter om familjeförhållanden eller kamratkrets är av sådan art att de bör lämnas.

15.8.4 Socialtjänsten skall få lämna uppgifter till polisen om unga när det föreligger behov av ett omedelbart polisiärt ingripande
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget men efterlyser en utförliggare kommentar till lagförslaget där det tydligt framgår att de uppgifter som lämnas skall endast vara av det slag som behövs för ett omedelbart polisärt ingripande.

15.8.5 Socialtjänsten skall få lämna uppgifter till polisen om överlåtelse av narkotika eller alkoholdrycker till unga
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget.

15.8.6 Uppgiftsskyldigheten när det gäller adresser till ungdomar skall utökas
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om utökning av uppgiftsskyldigheten.

17 Överväganden om meddelarfrihet
17.2.2 Meddelarfrihet för uppgifter i ärenden om arbetarskydd
Barnombudsmannen anser i motsats till majoriteten av Kommitténs medlemmar att tystnadsplikt som bryter meddelarfrihet bör gälla i ärenden om arbetarskydd eftersom dessa ärenden ofta omfattar känsliga uppgifter exempelvis om enskildas hälsotillstånd. Barnombudsmannen delar den uppfattning som experterna Ulla Lönnkvist Endre, Irene Reuterfors-Mattsson och Kristina Widgren har uttryckt i sitt särskilda yttrande.

De känsliga uppgifter om enskilda som kan förekomma i ärenden om arbetarskydd är ofta av samma slag som de som förekommer inom Skolverkets tillsyn. Det vore därför logiskt att personuppgifter i ärenden om arbetarskydd och personuppgifter inom Skolverkets tillsyn åtnjöt samma kvalificerade tystnadsplikt. I betänkandet Sekretess i elevernas intresse (SOU 2003:103) föreslogs bland annat att tystnadsplikt som bryter meddelarfriheten ska gälla uppgifter som enskilda lämnar till Skolverket (utöver de uppgifter som lämnas av skolorna och som redan idag omfattas av kvalificerad tystnadsplikt). Barnombudsmannen tillstyrkte förslaget.

17.2.6 Meddelarfrihet för uppgifter inom enskild socialtjänst
Barnombudsmannen anser att Kommittén borde ha utrett frågan om meddelarfrihet inom enskild socialtjänst och föreslagit åtgärder med syfte att garantera enskilda barn och vuxna ett likvärdigt integritetsskydd inom enskild socialtjänst som det som gäller inom den offentliga.

Föredraganden i detta ärende har varit ansvariga juristen Charlotte Lenman och juristen Jens Ölander.


Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist