Betänkande av LSS- och Hjälpmedelsutredningen (S2004/5615/ST)

Barnombudsmannen har tagit del av utredningens betänkande Hjälpmedel (SOU 2004:83) och lämnar härmed sitt yttrande över valda delar av betänkandet.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:1142/04


2. Värdegrund
Utredaren presenterar här grunderna för den värdegrund som utredaren sedan har som sin utgångspunkt i betänkandet. Barnombudsmannen ser det som positivt att värdegrunden presenteras och att barn och ungdomar lyfts fram som en särskild grupp.
 
Barn och ungdomar upp till 18 år med funktionshinder är först och främst barn och därför hade Barnombudsmannen gärna sett att värdegrunden också tydligt hade sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen saknar också kopplingar till den strategi om förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter som riksdagen antog 1999 och som regeringen uppdaterade 2004 i den värdegrund som presenteras.
 
Värdegrunden står dock i överensstämmelse med de intentioner som finns i barnkonventionen om allas likvärdiga möjligheter till bland annat utveckling, hälsa och utbildning samt aktiva deltagande i samhället.

4. Behovsbedömning av hjälpmedel
Barnombudsmannen är positiv till utredarens förslag om att varje patient eller brukare som vänder sig till hälso- och sjukvården för att få personligt hjälpmedel ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en bedömning av sitt hjälpmedelsbehov.

4.3.1 Behov och prioritering
Utredaren anför att det finns skäl att anta att en ansträngd ekonomisk situation ofta varit orsaken till att vissa sjukvårdshuvudmän har begränsat sitt hjälpmedelssortiment. Men att det är orimligt att den som behöver ett hjälpmedel inte tillhandahålls det enbart på grund av bristande resurser. Vidare anförs att i en situation med bristande resurser måste den som vid en behovsbedömning bedöms ha störst behov prioriteras.

Barnombudsmannen vill göra utredningen uppmärksam på betydelsen av att göra en barnkonsekvensanalys vid behovsbedömningen, det vill säga att beslut ska tas med utgångspunkt i barnets bästa i enlighet med artikel 3 i barnkonventionen.

5. Avgifter för hjälpmedel i hälso- och sjukvården
Barnombudsmannen är positiv till utredarens förslag om att landsting eller kommun inte får ta ut avgift för att tillhandahålla personliga hjälpmedel annat än som avgift för besök i samband med förskrivning, utprovning, anpassning av eller träning med hjälpmedel. Samt till att de avgifter som betalas till landsting för sådana besök ska omfattas av bestämmelsen i 26 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763); det så kallade högkostnadsskyddet för öppenvård.

Utredarens bedömning står i överensstämmelse med intentionerna i artikel 2 , 6, 23, 24 och 28 i barnkonventionen om att varje barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa, rätt till utbildning och rätt till utveckling oavsett funktionshinder eller bostadsort samt att det bistånd som lämnas till ett barn med funktionshinder ska vara kostnadsfritt, då så är möjligt.

6. Hjälpmedel till brukare eller assistent
Barnombudsmannen är positiv till utredarens förslag om att i H’älso- och sjukvårdslagen (HSL) införa ett förtydligande om att landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel i det dagliga livet. Barnombudsmannen stödjer även utredaren i bedömningen att det även omfattar de hjälpmedel som krävs för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov.

7. Hjälpmedel inom utbildningsområdet
Barnombudsmannen är positiv till utredarens förslag att landstinget ska erbjuda personliga hjälpmedel som personer med funktionshinder behöver för utbildning som är offentligt finansierad eller berättigar till studiestöd och att ansvaret inte omfattar utrustning och pedagogiska hjälpmedel inom utbildningen. Barnombudsmannen är också positiv till ett förtydligande om vad som anses vara personliga hjälpmedel.

Barnombudsmannen anser i likhet med utredaren att det är viktigt att gränsdragningen mellan sjukvårdshuvudmannens och skolhuvudmannens ansvarsområden blir tydligare för att förkorta handläggningstiderna. Barnombudsmannen vill dock påpeka att denna gränsdragningsproblematik inte ska behöva drabba eleven, eleven ska kunna påvisa vilka behov som finns och sedan är det upp till huvudmännen för respektive ansvarsområden att lösa ansvarsfördelningen på ett så effektivt sätt som möjligt.

För att alla ska ha lika möjligheter till utbildning krävs det att personer med funktionshinder har möjlighet att få tillgång till de personliga hjälpmedel i utbildningen man är i behov av oberoende av var man bor eller i vilken utbildning man deltar. Barnombudsmannen delar denna ståndpunkt som står i överensstämmelse med artikel 2, 23 och 28 i barnkonventionen.

De hjälpmedel som barn, ungdomar eller vuxna är i behov av som deltagare i olika utbildningar omfattas av samma behovsbedömningar och därmed prioriteringar som övrig hälso- och sjukvård. Det kan leda till väntetider som förekommer vid bristande resurser i hälso- och sjukvården. I ett utbildningssammanhang kan det vara ödesdigert när en person med funktionshinder får vänta på ett personligt hjälpmedel, enligt utredaren.

Barnombudsmannen delar utredarens syn på att det kan vara ödesdigert för en person att inte få de hjälpmedel man är i behov av och menar att barnets rätt till utbildning kan riskeras. Barnombudsmannen vill understryka att det inte kan finnas några godtagbara skäl till att ett barn inte får de hjälpmedel han eller hon är i behov av för att tillgodogöra sig rätten till utbildning.

Utredaren anser att det bör vara tydligt vart man ska vända sig för att få de personliga hjälpmedel man behöver. Barnombudsmannen instämmer och anser att en myndighet bör ges det samlade ansvaret och skyldigheten att informera barn och unga med funktionshinder och deras föräldrar om deras rättigheter och möjligheter. Det är viktigt att barnet och dess familj kan vända sig till en instans för att få information om alla de möjligheter som finns samt att de kan få hjälp med ansökningar om olika insatser.

Barnombudsmannen vill särskilt lyfta fram att utredningen också låtit barn och unga själva komma till tals i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen.

9 Nya förutsättningar genom utvecklingen av IT och digital teknik

9.5 Tillgången till och användningen av IT

Barnombudsmannen anser att utredaren även bör överväga införa bidrag till inköp av subventionerade datorer till barn och unga under 19 år. Enligt flera undersökningar som Barnombudsmannen har gjort framgår det att kompisrelationer har mycket stor betydelse för barn och unga. I en undersökning som Barnombudsmannen gjorde 2001 framkom det att barn och unga med funktionshinder har färre kamratkontakter än barn utan funktionshinder. Tillgång till datorer och Internet skulle kunna vara en väg att skapa bättre möjligheter för barn med funktionshinder att skapa och upprätthålla relationer med kompisar.

Barnombudsmannen är även positiv till utredarens förslag om att arbetet med att samla och redovisa statistik om funktionshindrades tillgång till datorer och Internet i hemmet ska utvecklas och samordnas. Barnombudsmannen vill uppmärksamma utredaren på vikten av att även barns och ungas (under 18 år) tillgång till datorer och Internet finns med i statistiken.

9.8 Hinder för att IT tas i bruk – vilka är barriärerna
Barnombudsmannen är positiv till utredarens förslag att regeringen tar initiativ för att inrätta ett företagarråd vid Hjälpmedelsinstitutet för fortlöpande kontakter mellan HI, IT-branschen och hjälpmedelsföretag som är verksamma inom IT-området. Barnombudsmannen vill göra utredaren uppmärksam på vikten av ett tydligt barnperspektiv i ett sådant företagarråd.

9.9 Kunskap – en nyckelfråga
Personalens kompetens
Barnombudsmannen är positiv till utredarens förslag om att en fördjupad kartläggning, uppföljning och utvärdering av kvaliteten i sjukvårdshuvudmännens tillhandahållande av IT-baserade hjälpmedel för information, kommunikation och kognitivt stöd till personer med funktionshinder genomförs. Barnombudsmannen vill påpeka vikten av att använda sig av barn och unga själva som informanter i ett sådant arbete.

Information och stöd till brukare
Barnombudsmannen är positiv till förslagen men vill göra utredaren uppmärksam på att information om hjälpmedel även bör vara anpassad för barn och unga med funktionshinder.

Föredragande i ärendet har varit samordnaren Charlotte Palmstierna.

Lena Nyberg
Barnombudsman