PM ”Säkerhetshöjande åtgärder i befintliga hissar” (M2004/3969/Kb)

Ställd till: Miljödepartementet
Diarienummer: 9.1:1457/04


Varningsskylt
Barnombudsmannen instämmer i förslaget att Boverket bemyndigas att utfärda tillämpningsföreskrifter till åtgärd som omfattar att persontransporterande hissar utan korgdörr eller korggrind förses med en skylt som varnar för risken att klämmas i korgen av föremål som hakar fast i den oskyddade schaktväggen. Åtgärdandetiden föreslås här till ett år med start 1 juli 2005. Denna tidsperiod anser Barnombudsmannen vara acceptabel.

Korgdörr, korggrind alternativt fotocellridå
I miljödepartementets promemoria föreslås dessutom att persontransporterande befintliga hissar som finns i kontorsbyggnader, industrier, hotell, sjukhus o.d. och som saknar korgdörr eller grind oavsett märkhastighet, förses med korgdörr, alternativt får fotocellridå installerad, om bromssträckan och retardationen vid nödstopp hålls inom vissa gränser. Denna åtgärd föreslås genomförd under en period av sju år, mellan 2005 och 2012.

När det gäller detta förslag anser Barnombudsmannen att åtgärden att förse persontransporterande hissar med korgdörr, korggrind alternativ fotocellridå bör genomföras på hissar med likartad konstruktion och likartad riskbedömning oavsett vilken typ av byggnad hissen är placerad i.

Tidsutdräkt
Med den tidsplan som föreslås har det tagit sjutton år att genomföra några av EU-kommissionens rekommendationer om uppgradering av säkerheten i befintliga hissar. Detta anser Barnombudsmannen vara en alltför lång genomförandetid för säkerhetshöjande åtgärder mot dokumenterade allvarliga risker.

Föredragande i ärendet har varit Inger Andersson Kagios, utredningsansvarig.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist