Promemoria om reformerat bostadsbidrag

Barnombudsmannen har fått rubricerade promemoria för yttrande.

Diarienummer: 9.1:1521/04
Ställd till: Socialdepartementet


Regeringen har i den ekonomiska vårpropositionen för 2004 aviserat reformer för barnfamiljer med svag ekonomi. När det gäller bostadsbidraget har regeringen angivit att det särskilda bidraget till barnfamiljer ska höjas.

Barnombudsmannen har i sitt remissyttrande den 11 juli 2001 över Familjeutredningens slutbetänkande ”Ur fattigdomsfällan” (SOU 2001:24) motsatt sig förslaget att det inkomstprövade bostadsbidraget skulle försvinna och välkomnar förslaget om en höjning av bostadsbidraget.

Kap. 3 Höjning av bostadsbidraget
Socialdepartementet föreslår att vid beräkning av bostadsbidrag för barnfamiljer ska bostadskostnaden ersättas med 50 procent. Det särskilda bidraget ska höjas till minst 950 kronor. Bidragen ska vara inkomstprövade.

I FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) art. 27 punkt 1 erkänns rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Förslagen om höjning av bostadsbidraget bidrar till att öka överensstämmelsen mellan lagstiftning och artikel 27 i barnkonventionen.

Barnombudsmannen stöder därför förslagen.

Socialdepartementet föreslår vidare att ett särskilt stöd till barnfamiljer som har umgängesbarn som endast tidvis bor i familjen ska införas. Genom de föreslagna ändringarna kan vissa barnfamiljer som endast har umgängesbarn få ett minskat bidrag. Dessa familjer bör även fortsättningsvis ha möjlighet att behålla tillräckligt goda bostäder till barnen. Därför föreslås ett särskilt stöd kallat umgängesstöd bli infört.

Barnombudsmannen stöder förslaget.

Kap. 4 Tidsfrist för beräkning av nytt slutligt bostadsbidrag
Socialdepartementet föreslår att en ändring av det preliminära bostadsbidraget till det slutliga inte får ske senare än tre år efter det år man uppburit bidraget.

Barnombudsmannen stöder förslaget.

Övrigt
Barn i familjer som befinner sig i Sverige men inte är folkbokförda här omfattas inte av bostadsbidragslagen (BoL). Art. 2 i barnkonventionen stadgar att alla barn ska behandlas lika. De barnfamiljer som vistas lagligen i Sverige och söker bosättning här bör enligt Barnombudsmannen omfattas av bostadsbidragslagen.

Föredragande i detta ärende har varit projektledaren Lisbeth Thurnell.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist