Betänkandet (SOU 2005:55) Bättre inomhusmiljö

Ställd till: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0882/05

Inledning
Barnombudsmannen har för yttrande fått Byggnadsmiljöutredningens (utredaren) slutbetänkande (SOU 2005:55) Bättre inomhusmiljö på remiss.

Den 5 oktober 2004 lämnade Barnombudsmannen ett yttrande över Byggnadsmiljöutredningens delbetänkande (SOU 2004:78)  Delmål för fukt och mögel samt inomhusbuller.  Där anförde vi bland annat att vi anser att byggnadsdeklarationer vid nybyggnation och renovering av lokaler, där barn och unga finns, ska upprättas. Vi lyfte också fram vikten av att barn och unga ska ges möjlighet att ge sin syn på sin inomhusmiljö och att dessa åsikter bör synliggöras i processen kring byggnadsdeklarationerna.
I det följande kommenterar vi de slutsatser och förslag i slutbetänkandet som berör barn och unga upp till 18 år. 
Barnombudsmannen anser att det är positivt att ventilationskontroller för lokaler där barn vistas ska ske vart annat år, vilket är oftare än vad som krävs för andra lokaler.

Kap. 14 Slutsatser och förslag

Kap. 14.2 Ventilationskontroll
14.2.1 Syftet
I direktiven sägs att utredaren ska redovisa i vad mån syftet med den obligatoriska ventilationskontrollen har uppnåtts.

Godkännande
Barnombudsmannen delar utredarens slutsats att kontrollen av ventilationssystemet alltid måste ställas mot den verksamhet som systemet har kapacitet att klara av. Kontrollanten ska därför notera vilken verksamhet ventilationen är avsedd för, till exempel antal elever i ett klassrum.

Kvaliteten på luften
Barnombudsmannen stöder också utredarens förslag att en undersökning bör göras som kartlägger hur ventilationskontrollen har påverkat inomhusmiljön.

Barnombudsmannen föreslår att ansvarig myndighet låter utvärdera om och på vilket sätt de ventilationssystem som underkänts i den obligatoriska ventilationskontrollen har åtgärdats så ventilationen uppfyller ställda normer och krav.

Hälsoläget
Barnombudsmannen stöder utredarens förslag att det bör genomföras tvärvetenskapliga undersökningar om ventilationens effekter på hälsoläget, inte minst bland barn och ungdomar.

14.2.2 Regelverket
En- och tvåbostadshus
Ett av de starkaste motiven för en obligatorisk ventilationskontroll är att se till att barn och ungdomar vistas i en god inomhusluft. Därför är det märkligt att en -  och tvåbostadshus har undantagits från den obligatoriska ventilationskontrollen i Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem. 70 procent av alla småbarn bor i småhus och de vistas en stor del av dygnet i den miljön.
 
Mot bakgrunden av att barn ska kunna växa upp i en god inomhusmiljö delar Barnombudsmannen utredarens önskemål att även en- och tvåbostadshus borde kontrolleras återkommande.

14.2.3 Efterlevnad
Vad gäller den organisatoriska uppbyggnaden av tillsyn och efterlevnad har Barnombudsmannen inga synpunkter.

Föredragande i detta ärende har varit projektledaren Lisbeth Thurnell.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist