Departementspromemorian (Ds 2005:24) Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m.fl.

Ställd till: Utrikesdepartementet
Diarienummer: 9.1:0839/05


Inledning
Promemorian innehåller författningsförslag som är ägnade att genomföra Europeiska rådets direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna. Direktivet berör huvudsakligen frågor om tidsbegränsat uppehållstillstånd för att möjliggöra samarbete med brottsutredande myndigheter, inte frågor om asyl eller permanent uppehållstillstånd på grund av andra skäl.

Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen förslagen men anser att utlänningslagen bör klargöra att människohandel är en förföljelsegrund som i de flesta fall bör ge rätt till asyl. Särskilt i de fall då offret för människohandel utnyttjats i Sverige och/eller av svenska medborgare har Sverige ett särskilt moraliskt ansvar för att skydda offren. Barnombudsmannen efterlyser även en utredning om huruvida utlänningslagen erbjuder ett tillräckligt skydd mot de former av förföljelse som särskilt drabbar barn.

5 Behovet av lagstiftning

5.2 Information till berörda utlänningar

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att i förordning slå fast att den myndighet som först kommer i kontakt med utlänning ska informera denna om möjligheten att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att medverka vid förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Barnombudsmannen anser att då den berörde är under 18 år bör denna information anpassas efter den unges förutsättningar. Detta måste givetvis även omfatta tolkhjälp.

5.3 Betänketid
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för betänketid som ger brottsoffren en möjlighet att återhämta sig och komma över inflytandet från förövarna av brotten så att de kan fatta ett välgrundat beslut om att samarbeta med de behöriga myndigheterna. Under denna tid får ett beslut om avvisning eller utvisning inte verkställas. Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att även vittnen som inte själva är offer ska ha rätt till uppehållstillstånd för betänketid.

Barnombudsmannen saknar emellertid en redogörelse för hur berörda myndigheter ska identifiera de personer som ska erbjudas uppehållstillstånd för betänketid och möjlighet till uppehållstillstånd för att medverka i en rättsprocess mot de misstänkta förövarna. Barnombudsmannen anser att den som har nekats uppehållstillstånd för betänketid  själv ska ha möjlighet att överklaga detta beslut.

5.4 Kriterierna för beviljande av tidsbegränsat uppehållstillstånd
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att, om det inte strider mot allmän ordning eller säkerhet, ska ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som vistas här om förundersökningsledaren bedömer att det finns ett behov av utlänningens medverkan i brottmålsprocessen och utlänningen visat sin vilja att samarbeta med de brottsutredande myndigheterna. Barnombudsmannen noterar att beviljandet av ett sådant uppehållstillstånd inte, enligt förslaget, ska påverka behandlingen av den berörde utlänningens eventuella asylansökan.

Enligt förslaget är ett villkor för att bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd att utlänningen har brutit alla förbindelser med de personer som är misstänkta för gärningar som kan vara aktuella i fallet. Om förbindelserna återupptas kan uppehållstillståndet återkallas. Barnombudsmannen betonar att när det gäller barn som utsätts för människohandel förekommer det att barnets föräldrar är involverade i brottet. Barnets kontakt med sina föräldrar ska inte förhindra honom eller henne från att få eller behålla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

5.7 Hälso- och sjukvård, socialt bistånd, m.m.
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att barn som har tidsbegränsat uppehållstillstånd för betänketid eller för att medverka i brottsprocess ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård som personer bosatta inom landstinget och att en ändring genomförs i förslaget till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. för att även de som utnyttjar sin rätt till betänketid ska omfattas av rätten till hälso-, sjuk- och tandvård.

5.8 Underåriga
Enligt direktivet ska medlemsstaten bland annat snarast möjligt spåra den underåriges familj. Barnombudsmannen anser att i det fall det är sannolikt att familjen är medskyldig till människohandeln, ska familjen inte kontaktas om inte detta bedöms vara till barnets bästa och barnet samtycker till det.

Barnombudsmannen noterar att promemorian huvudsakligen berör frågor om tidsbegränsat uppehållstillstånd för att möjliggöra samarbete med brottsutredande myndigheter, inte frågor om asyl eller permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl.

Barnombudsmannen anser emellertid att människohandel med barn är en typ av förföljelse som ofta drabbar barn. Barnombudsmannen efterlyser en utredning av vilka förföljelsegrunder som särskilt drabbar barn och det skydd som utlänningslagen och gällande praxis ger barn som löper risk att till exempel falla offer för människohandel, rekryteras som barnsoldat, tvingas till äktenskap eller utsättas för kvinnlig könsstympning.

5.11 Återkallelse av uppehållstillstånd
Barnombudsmannen anser att den berörde bör ha rätt att överklaga beslut om återkallelse av uppehållstillstånd för betänketid och för medverkan vid förundersökning eller huvudförhandling.

5.12 Överklagande av beslut
Barnombudsmannen anser att både förundersökningsledaren och den berörde utlänningen ska kunna överklaga Migrationsverkets beslut att inte bevilja en utlänning uppehållstillstånd för betänketid.
 
5.13 Uppehållstillstånd av andra skäl
I punkt 15 i direktivets inledning sägs att medlemsstaterna bör överväga andra skäl att bevilja uppehållstillstånd till de tredjelandsmedborgare som kan omfattas av direktivet men som inte uppfyller villkoren i direktivet. Barnombudsmannen anser att utlänningslagen bör klargöra att människohandel är en förföljelsegrund som i de flesta fall bör ge rätt till asyl. Särskilt i de fall då offret för människohandel utnyttjats i Sverige och/eller av svenska medborgare har Sverige ett särskilt moraliskt ansvar för att skydda offren.

I ärendet har juristen Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist