Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarenummer: 9.1 : 0816/0

Sammanfattning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till utredningens förslag att stärka den personliga integriteten för den enskilde i förhållande till försäkringsbolagen. Liksom flera andra instanser har anfört till utredningen torde syftet med en patientjournal många gånger vara något helt annat än att fungera som underlag för försäkringsbolagens försäkringsmedicinska bedömningar. Barnombudsmannen avstyrker däremot utredningens förslag att journaler inom barn- och skolhälsovården ska behandlas på samma sätt som övriga journaler inom hälso- och sjukvården. Inom barn- och skolhälsovården utgör journalen ett arbetsverktyg för att förebygga ohälsa. Att farhågor och försumbara riskfaktorer, ofta sedda i ett socialt sammanhang, riskerar att misstolkas av försäkringsbolagen och utestänga vissa barn från det skydd de annars skulle få, kan inte vara eftersträvansvärt. Om journalerna ska få den friskvårdande karaktär som eftersträvas bör de som ansvarar för vården fritt kunna anteckna även misstankar, utan att riskera att de får negativa konsekvenser för den enskilde, genom att denne kanske nekas privat försäkring som följd. Inte minst gäller detta barn med funktionshinder.

8.1 Bör försäkringsbolagens rätt att utnyttja generella fullmakter begränsas?

8.1.2 Omfattningen av vad försäkringsbolag med stöd av fullmakt kan hämta in
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag, att försäkringsbolag inte ska få begära fullmakt som innebär att vårdnadshavare och/eller den som försäkras enligt en personförsäkring, lämnar sitt samtycke till att bolaget inhämtar kompletta patientjournaler. De uppgifter som är av intresse för ett försäkringsbolag bör sannolikt kunna inhämtas genom preciserade frågor till läkare eller andra behöriga uppgiftslämnare inom den ordinarie hälso- och sjukvården och av dem besvaras genom intyg eller bearbetade journalutdrag.

Barnombudsmannen avslår emellertid utredningens förslag att inte behandla journaler inom barn- och skolhälsovården annorlunda än andra journaler. Eftersom förtroendet för barn- och skolhälsovården är avgörande för barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa, är det Barnombudsmannens uppfattning att fullmakter avseende tillgång till journaler förda i hälsoövervakande syfte, inom barnhälsovården och skolhälsovården, helt ska förbjudas. Som framgår av Barnombudsmannens remissyttrande över Kommittén om genetisk integritets betänkande (SOU 2004:20), delar Barnombudsmannen Statens medicinsk-etiska råds uppfattning att risken finns att journalanteckningar som förs i hälsoövervakande syfte inom barn- och skolhälsovård övertolkas.
 
8.1.3 Fullmakten
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att ny fullmakt ska erhållas i de fall ytterligare hälsoupplysningar ska inhämtas under giltighetstiden för försäkringen. Barnombudsmannen delar också utredningens bedömning att fullmakten bör upprättas på särskilda dokument vilka ska vara klara och specifika så att det tydligt framgår för den enskilde vad det är som skrivs under, vad det ger försäkringsbolagen för befogenheter och under hur lång tid.

8.1.4 Utredningens förslag till reglering
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om reglering beträffande fullmaktsförfarandet, med den skillnaden att barn- och skolhälsovården helt ska undantas i förordningen.

8.2. Bör  tystnadsplikten inom det enskilda försäkringsväsendet författningsregleras?

8.2.2 Utredningens bedömning
Barnombudsmannen delar uppfattningen att tystnadsplikten inom det enskilda försäkringsväsendet bör författningsregleras. Det är av stor vikt att integritetskänslig information skyddas även inom detta område. Information bör inte kunna spridas mellan försäkringsbolagen för att på så sätt kringgå de begränsningar som fullmaktsförfarandet kommer att innebära.

8.3 Bör försäkringsbolagens hantering av information om enskilda regleras i övrigt?

8.3.2 Utredningens bedömning
Barnombudsmannen noterar att Datainspektionen skjutit upp den planerade kontroll av försäkringsbolagens behandling av känsliga uppgifter i samband med handläggning av liv- och olycksfallsförsäkringar och dylikt för att inte föregripa den förestående utredningens arbete. Barnombudsmannen instämmer med utredningens bedömning att det är angeläget att fullfölja det planerade tillsynsprojektet men beklagar att frågan nu förhalas ytterligare eftersom den förestående utredningen själv valt att inte utreda frågan ytterligare.

I ärendet har juristpraktikanten Maria Jäderlund och juristen Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist