Promemoria angående förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl.

Diarienummer: 9.1:0815/05
Ställd till: Utrikesdepartementet


Sammanfattning

Barnombudsmannen välkomnar förslaget att asylsökande barns rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård ska lagregleras. Barnombudsmannen beklagar emellertid att gömda barn som inte ansökt om uppehållstillstånd inte omfattas av dessa rättigheter. Lagförslaget är ett steg i att uppfylla de krav som FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ställer om att alla barn, oberoende av ställning, ska ha rätt till högsta uppnåeliga hälsa. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionen krävs emellertid att samtliga barn inom Sveriges jurisdiktion har tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård utan åtskillnad av något slag.
Barnombudsmannen anser att det hade varit att föredra att ändra hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt tandvårdslagen (TvL) i stället för att föreslå en helt ny lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande.

3 Behov av kompletterande regler

3.3 Överväganden och förslag angående behov av kompletterande lagreglering
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att i lag införa en skyldighet för landstingen att tillhandahålla vård till asylsökande m.fl. Barnombudsmannen anser emellertid att det hade varit att föredra att reglera dessa frågor i HSL och TvL för att undvika en särreglering av asylsökande m.fl. Ett starkt skäl till att undvika en särreglering, menar Barnombudsmannen, är att de personer som berörs av lagförslaget i första hand är barn och vuxna i behov av vård, inte i första hand asylsökande. I mån av möjlighet bör dessa människor därför varken särbehandlas eller särregleras. Att HSL och TvL i det hänseendet skulle få ett något större omfång, är enligt Barnombudsmannens uppfattning ett betydligt mindre problem.

4 Personkrets

4.1 Vilka som ska omfattas av lagen om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl.
Barnombudsmannen anser att, utöver de nämnda kategorierna, måste även barn som befinner sig i Sverige utan att ha varit asylsökande omfattas av rätten till hälso- och sjukvård samt tandvård. Det finns barn i Sverige som är ”gömda” utan att barnet eller hans eller hennes föräldrar någonsin ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Dessa barn faller idag utanför överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.  Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska varje barn, oberoende av barnets eller föräldrarnas ställning, tillförsäkras de rättigheter som anges i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag. För att Sverige ska följa barnkonventionens bestämmelser krävs med andra ord att samtliga ”gömda barn” har tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som andra barn i Sverige.

4.2.4 Asylsökande som fått uppehållstillstånd för bosättning m.m.
Barnombudsmannen är positiv till att även s.k. gömda barn som tidigare omfattats av LMA ska omfattas av den reglering som nu föreslås ersätta vårdöverenskommelsen för asylsökande m.fl.

4.2.5 Asylsökande som endast fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som inte medger bosättning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget att lagen om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. även ska omfatta en asylsökande som endast beviljats ett kortare tidsbegränsat uppehållstillstånd som inte innebär att hon eller han ska anses ha sin egentliga hemvist i Sverige.
Barnombudsmannen är dock negativ till att barn som erhållit ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som inte medger bosättning ska fortsätta att omfattas av LMA. Barnkonventionen gör inga skillnader i vilka rättigheter som ska ges när det gäller barn som vistas i landet oavsett status. Barnombudsmannen menar därför att det är diskriminerande att skapa ett system där de barn som vistas en längre tid legalt i Sverige har olika rättigheter och därmed olika förutsättningar att utvecklas och ha ett bra liv. Barnombudsmannen motsätter sig därför denna del av förslaget.

5 Lagens innehåll och tillämpning

5.2 Särskilda regler om bland annat vårdavgifter
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att de bestämmelser som gäller för hälso- och sjukvård enligt HSL och TvL i princip även ska tillämpas på vård som ges med stöd av lagen om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Det är, enligt Barnombudsmannen, av yttersta vikt att asylsökande barn erbjuds bland annat habilitering, rehabilitering, hjälpmedel för funktionshinder i samma utsträckning som erbjuds de som är bosatta inom landstinget.

5.3 Hälso- och sjukvård för asylsökande barn m.fl.
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att asylsökande barns rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård ska lagregleras och att det i lag slås fast att asylsökande barn, inklusive gömda barn, har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som barn som bor inom landstinget.

5.4 Hälso- och sjukvård för s.k. bevispersoner
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att till s.k. bevispersoner ska det landsting där utlänningen vistas erbjuda den hälso- och sjukvård samt tandvård som enligt 3 § HSL och 5 § TvL ska erbjudas inom landstinget bosatta personer.

6 Överväganden och förslag angående statlig ersättning m.m.
Barnombudsmannen har inget att erinra mot att statlig ersättning inte ska lämnas för hälso- och sjukvård som ges till asylsökande barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en förläggning utan bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd i Sverige. Det faller sig naturligt att dessa barn ska omfattas av de bestämmelser som deras i Sverige bosatta vårdnadshavare med uppehållstillstånd redan omfattas av. Detta får dock inte leda till att dessa barn erhåller en sämre vård.

I ärendet har juristerna Charlotte Lenman och Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist