Betänkandet SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse

Diarienummer: 9.1:0620/04
Ställd till: Utrikesdepartementet


Barnombudsmannen ställer sig positiv till de slutsatser och förslag som den särskilde utredaren lägger fram i betänkandet.

Föredragande i detta ärende har varit utbildningsansvarig Eva Röyter.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist