Promemorian Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige (S2005/8472/ST)

Förslagen i promemorian syftar till att göra det möjligt för så kallade ”dumpade barn” (barn som mot sin vilja befinner sig utanför Sverige) att erhålla provisoriska resehandlingar för återresa till Sverige, oberoende av vårdnadshavares samtycke. Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att provisoriska pass ska kunna utfärdas utan vårdnadshavares samtycke om det finns särskilda skäl.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:1225/05


Barnombudsmannen välkomnar att lagstiftningen tydliggörs för att undanröja eventuella tveksamheter kring barns rätt till pass för hemresa utan vårdnadshavares samtycke. Barnombudsmannen ifrågasätter emellertid nödvändigheten av föreslagna ändringar av passlagen. Enligt passlagens gällande lydelse är det möjligt att utfärda pass till barn utan vårdnadshavares samtycke om det finns synnerliga skäl. Enligt det avgörande av Regeringsrätten som citeras i promemorian (RÅ 1987 ref 127) ska stor restriktivitet iakttas med att utfärda pass mot en vårdnadshavares uttalade vilja och undantagsregeln få antas vara avsedd för mycket särpräglade fall där barnets ålder, behov och egna önskningar bör ges en avgörande betydelse. Fall där barn mot sin vilja lämnas utlandet och fråntas sina pass måste enligt Barnombudsmannen anses vara mycket särpräglade.
 
Sedan Regeringsrättens avgörande har Sverige ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Enligt svensk domstolspraxis ska lagar tolkas i så kallad fördragsvänlig anda. I detta avseende är de relevanta artiklarna i barnkonventionen särskilt artiklarna 3 om barnets bästa, 18 om föräldrarnas ansvar för barnets uppfostran och utveckling, 19 om barnets rätt till skydd mot bland annat vanvård eller försumlig behandling och 20 om rätten till alternativ omvårdnad samt eventuellt även artikel 9.3 om barnets rätt till umgänge med sina föräldrar. Enligt Barnombudsmannens uppfattning talar både Regeringsrättens avgörande från 1987 och kravet att göra en fördragsvänlig tolkning av passlagen för att barn i de situationer som beskrivs i promemorian har synnerliga skäl och följaktligen ska erhålla pass för resa till Sverige, oberoende av vårdnadshavarnas samtycke. När det gäller de barn som har svenskt medborgarskap bör det även påpekas att artikel 3 i det fjärde tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgar att ingen får förvägras rätten att resa in i den stat som han är medborgare i. I motsats till rätten att lämna sitt land (artikel 2 i samma tilläggsprotokoll) får denna rättighet inte inskränkas.

Barnombudsmannen föreslår att även frågor om föräldrars och socialnämnds ansvar för kostnader för barnens hemresa och angränsade frågor utreds snarast. Enligt Barnombudsmannens mening bör det i föräldrars vårdnadsansvar ingå en skyldighet att ersätta Utrikesdepartementet eller socialnämnden för dessas kostnader för barnets hemresa, även om vårdnadshavaren vägrat skriva under en betalningsförbindelse.

I ärendet har juristen Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist