Allmänna råd om höga ljudnivåer och allmänna råd om buller

Barnombudsmannen stöder förslagen till nya allmänna råd om höga ljudnivåer och om buller.

Ställd till: Socialstyrelsen
Diarienummer: 9.1:1526/04


Buller och höga ljudnivåer är miljöfaktorer som kan ha stor negativ inverkan på barns och ungas hälsa och utveckling både på kort och lång sikt. I dagens samhälle lever barn och unga med buller från många ljudkällor – allt från lågfrekvent buller från ventilationsanläggningar, värmepumpar och datorer, till buller från tal, musik, skrapljud i förskola och skola samt leksaker, pyrotekniska varor, trafik, motorer, konserter, biografer, diskotek med mera under fritiden.

Socialstyrelsens nyligen publicerade rapport Miljörapport 2005 visar att stora andelar barn känner obehag av buller i olika miljöer. Särskilt känsliga grupper av barn och unga enligt denna rapport är hörselskadade barn, hyperaktiva barn, musikutövande barn, språklärande barn och för tidigt födda barn.

För att tillförsäkra alla barns rätt till hälsa, utveckling och bästa möjliga inlärningssituation behöver detta miljöproblem uppmärksammas i samhället i högre grad än det görs för närvarande.

Det är därför positivt enligt Barnombudsmannen att de föreslagna allmänna råden om höga ljudnivåer innebär att riktvärdet skärps för platser dit barn till och med 12 år har tillträde. Det är också positivt att de föreslagna allmänna råden kommer att kompletteras med en handbok under 2005.

Mot bakgrund av de nya faktauppgifterna om hur barn upplever buller förutsätter Barnombudsmannen att Socialstyrelsen genomför betydande informationsinsatser och kunskapsförmedlande i anslutning till publiceringen av dessa allmänna råd och den kompletterande handboken. Särskilt viktiga målgrupper är ansvariga inom förskola/skola. Det behöver i många förskolor och skolor genomföras åtgärder såväl i den fysiska miljön som av pedagogisk art för att barnen och de unga ska få en god ljudmiljö.

Föredragande i detta ärende har varit Inger Andersson Kagios, utredningsansvarig.

Lena Nyberg

Barnombudsman