Betänkandet (SOU 2004:117) Nytt nationellt kunskapscentrum, ombildning av RKC

Barnombudsmannen har ingenting att invända mot förslaget. Vi har valt att inte ha synpunkter om Rikskvinnocentrum ombildat till ett nytt nationellt centrum är den instans som bäst kan hantera de frågor som här föreslås. Förslagen är dock viktiga för barn som drabbas av att bevittna våld mot sin moder och därför är det angeläget att förslagen genomförs.

Ställd till: Näringsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0017/05
 

Det är dock viktigt att lyfta fram den särskilda problematik som är förknippad med barn som bevittnar våld och att den delvis ser annorlunda ut jämfört med våld som vuxna kvinnor utsätts för.

9 Ett nationellt centrum – ett framtida Rikskvinnocentrum
Utredaren har föreslagit att barn som bevittnar våld uppmärksammas av centrumet vid insamling av forskning och spridande av information. Däremot synes inte förslaget innebära att barn som bevittnar våld ska få konkret stöd och hjälp hos Rikskvinnocentrum. Barnombudsmannen anser det mycket angeläget att barn som bevittnar våld uppmärksammas och synliggörs. Det är givetvis socialtjänsten som i första hand ska ge stöd och hjälp till barn som bevittnar våld inom familjen. Det är emellertid viktigt att lyfta fram barns behov när modern som utsätts för våld vänder sig till Riskkvinnocentrum för stöd och hjälp och att det finns en beredskap för hur stödet för barnet ska se ut. Det är vidare viktigt att lyfta fram de särskilda behov som kan finnas hos unga kvinnor (under 18 år) som vänder sig till Rikskvinnocentrum. Dessa behov kan se annorlunda ut mot behov av stöd och hjälp som vuxna kvinnor har. Det måste finnas kunskap hos personalen om barns och ungas behov vid våld inom familjen och metoder för att samtala med barn och unga.

10 Nationell kristelefon
Barnombudsmannen välkomnar att en nationell kristelefon inrättas för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Det bör emellertid tydliggöras att de anhöriga som nämns kan vara barn. Barn kan behöva särskilt stöd och hjälp med anledning av att de har bevittnat våld mot modern. Barn kan idag vända sig till bland annat Bris (Barnens rätt i samhället) om de har frågor kring våld i exempelvis familjen eller skolan. Det är emellertid viktigt att staten tar ett ansvar för att även barn ska kunna få det stöd och den hjälp de behöver och att inte hela det ansvaret läggs på frivilligorganisationer.

Övrigt
Barnombudsmannen hänvisar också till de remissvar som vi har lämnat i anledning av betänkandet ”En översyn av Brottsoffermyndigheten” (SOU 2004:61) och betänkandet ”Slag i luften, En utredning om myndigheter, mansvåld och makt” (SOU 2004:121). Dessa remissvar bifogas för att underlätta en sammanställning av våra synpunkter.
Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Boqvist.

Lena Nyberg
Barnombudsman
 
Charlotte Lenman
Ansvarig jurist