Betänkandet (SOU 2004:121) Slag i luften, En utredning om myndigheter, mansvåld och makt

Barnombudsmannen ställer sig positiv till de förslag som framförs i betänkandet. Vi vill emellertid poängtera att barnperspektivet i många delar inte belyses tillräckligt och att de rättigheter och behov som barn har i samband med att deras mödrar utsätts för våld måste tydliggöras.

Diarienummer: 9.1:0021/05
Ställd till: Näringsdepartementet


Det är positivt att utredningen har uppmärksammat att barn i stor utsträckning drabbas av det våld som kvinnor utsätts för. Många kvinnor som har barn utsätts för våld av en man och barnen drabbas därmed också. Dessa barns situation måste synliggöras och belysas. Det måste också uppmärksammas att ett barns behov när dess moder utsätts för våld delvis måste särskiljas från kvinnans behov.

Kapitel 8 Överväganden och förslag

Nationell expertgrupp för mäns våld mot kvinnor
Barnombudsmannen ställer sig positiv till inrättandet av en nationell expertgrupp med uppgift att upprätta en nationell handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor och barn. Det är givetvis mycket angeläget att kommuner och landsting har en modell för kommunala handlingsplaner i de här frågorna. Det måste dock tydliggöras att våld mot barn måste diskuteras och utredas särskilt och hur kommunerna ska hantera våld mot barn specifikt.

Det är uppenbart att barn drabbas av våld som utövas mot den kvinna som är barnets mor. Om barnet bevittnar våld och lever i en familj där våld förekommer måste barnets behov och rättigheter uppmärksammas i kommunala handlingsplaner. Det kan till exempel röra sig om kunskap hos socialtjänsten för att samtala med barn i exempelvis barnavårdsutredningar och utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtidigt måste det uppmärksammas att barn kan utsättas för mäns våld även i fall där inte barnets moder blir utsatt för våld. Dessa barn kan ha behov av andra insatser och en annan typ av stöd än barn som lever i familjer där även barnets moder är utsatt för våld. Vi vill i det sammanhanget lyfta upp problemen när unga kvinnor som är under 18 år utsättas för våld från män exempelvis pojkvänner eller kompisar.

Våld som begås mellan barn men också mellan vuxna och barn i exempelvis skolan är också en fråga som kommunen måste ha handlingsplaner för att hantera.

Sammanfattningsvis anser Barnombudsmannen att kommunen måste ha handlingsplaner för att möta de barn som utsätts för våld oavsett vilken relation barnet har till den person som utsätter barnet för våld.

Specialenheter på myndigheterna för mäns våld mot kvinnor och barn
Barnombudsmannen ställer sig positiv till att specialenheter inrättas på de uppräknade myndigheterna för mäns våld mot kvinnor och barn. Vi vill särskilt framhålla att de förslag som rör Riksåklagarens och Rikspolisstyrelsens verksamhet också i hög grad rör barn. Vi vill poängtera att arbetet för en effektivare lagföring angående brott mot kvinnor också måste gälla brott mot barn, vilket inte har lyfts fram i betänkandet.

Vad gäller förslaget som rör Migrationsverkets uppdrag anser Barnombudsmannen att det i huvudsak är bra. Vi anser emellertid att det måste framhållas att barn har behov av och rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Det måste därför finnas stor kunskap hos de aktörer som har fatta beslut som innebär att ett barn helt förlorar kontakten med en förälder.

Skärpning av socialtjänstlagens 5 kap. 11 §
Barnombudsmannen instämmer i förslaget. Det är mycket viktigt för barnet att barnets moder som blir utsatt för våld av barnets fader får hjälp att förändra sin situation. Detsamma gäller för unga kvinnor (under 18 år) som utsätts för våld av till exempel en pojkvän.

Kommunala enheter med inriktning på mäns våld mot kvinnor och barn
Barnombudsmannen instämmer i förslaget och anser att det är viktigt att kommunens ansvar för exempelvis skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn tydliggörs. Samtidigt vill vi framhålla att barns behov av skyddat boende när barnet utsätts för våld i vissa fall måste särskiljas från vuxna kvinnors behov. När barn utsätts för våld och är i behov av skyddat boende är det inte alltid tillsammans med barnets moder. En ung kvinna som blir utsatt för våld inom familjen kan vara i behov av en särskild form av skyddat boende tillsammans med andra unga kvinnor i samma situation. Det är socialtjänsten som har ansvar för att barnet placeras i ett boende utanför hemmet. Det måste uppmärksammas att dessa familjehem eller andra typer av boenden är anpassade så att de ger barnet det skydd som är nödvändigt.

Ett nationellt forskningscentrum för mäns våld mot kvinnor och barn
Barnombudsmannen anser att det är av yttersta vikt att satsningar görs på forskning kring våld mot barn och unga. Barn som lever i familjer där den ena föräldern utsätter den andra föräldern för våld har länge varit osynliga. Nu lyfts frågan upp allt oftare men det saknas fortfarande forskning på området. Forskning om unga kvinnor som utsätts för våld, exempelvis av en närstående man såsom en pojkvän är också av vikt att stimulera. Ofta rör debatten om mäns våld mot kvinnor vuxna kvinnor och inte unga kvinnor. Det är också viktigt att det ges möjlighet för forskning avseende exempelvis hedersrelaterat våld och våld i skolan.
 
Kompetenskrav och utbildning
Barnombudsmannen anser att personer som arbetar med våldsutsatta barn måste ha kunskap om barns behov och rättigheter. Dessutom krävs särskilda kunskaper om metoder för att samtala med barn.

Övrigt
Barnombudsmannen har inga synpunkter på var ett forskningscentrum för mäns våld mot kvinnor ska vara beläget. Det är emellertid viktigt att de utredningar som har haft att ta ställning till olika frågor om barn som brottsoffer anordnas på ett sätt så att kunskap och utvecklig går framåt och att barnens situation belyses på ett adekvat sätt. Mäns våld mot vuxna kvinnor drabbar barn i hög utsträckning bland annat när barnet bevittnar våld riktat mot en förälder. Det är viktigt att belysa den särskilda problematik som är förknippad med våld mot barn. Barn och unga som utsätts för brott kan ha behov av andra insatser och en annan typ av stöd än en vuxen kvinna som utsätts för våld. Barnet kan också ha andra förutsättningar än en vuxen att hantera våldet och konsekvenserna av våldet.

Barnombudsmannen hänvisar till de remissvar som vi har lämnat med anledning av betänkandet ”En översyn av Brottsoffermyndigheten” (SOU 2004:61) och betänkandet (SOU 2004:117) Nytt nationellt kunskapscentrum, ombildning av RKC. Dessa remissvar bifogas för att underlätta en sammanställning av våra synpunkter.

Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Boqvist.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist