LSS-Särskilt personligt stöd (SOU 2004:1103) Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen

Inledande synpunkter

Barnombudsmannen har att företräda alla barn och unga i Sverige, driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i vårt land.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:1491/04


Som ett led i detta arbete lämnar myndigheten årligen en rapport med olika förslag till förändringar i regelverk och lagar till regeringen. För tre år sedan behandlade Barnombudsmannens årsrapport till regeringen i huvudsak situationen för barn med funktionshinder och pekade bland annat på behovet av utvecklade och förbättrade samhällsinsatser för att leva upp till intentionerna i lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS). Barnombudsmannen anser därför att det är glädjande att flera av de förslag som då framfördes från myndighetens sida nu även föreslås av utredaren.

LSS är en viktig social reform som på relativt kort tid, och på ett mycket genomgripande sätt, har lett till betydande förändringar i många funktionshindrade barns och ungas vardag. Denna utveckling välkomnar Barnombudsmannen. Trots detta finns det fortsatt flera tydliga förbättringsområden för samhället att utveckla rörande bland annat tillämpningen av LSS. Mot denna bakgrund är det glädjande att utredaren så tydligt föreslår förbättringar rörande användandet av individuell plan - 10 § LSS, inrättandet av en ny samordnande funktion för beviljade råd och stöd insatser, ny och därmed tydligare benämning på insatsen råd och stöd till – särskilt personligt stöd och till sist slår fast att insatsen även ska inbegripa kunskapsstöd och psykosocialt stöd. Dessutom klargör utredningen att särskilt personligt stöd kan utgöra ett komplement till habiliteringens alla delar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Barnombudsmannen tillstyrker i huvudsak alla förslag, men vill därutöver passa på att framföra önskemål om viss ytterligare utveckling och förstärkning av dessa insatser med hänsyn till ett barnperspektiv.

6 Förslag till förtydligande av insatsen råd och stöd enligt 9 § 1 LSS – Särskilt personligt stöd

6.1.1 Ny benämning på insatsen – Särskilt personligt stöd
Barnombudsmannen välkomnar förslaget om ny benämning av insatsen råd och stöd. Den nya benämningen markerar på ett förtjänstfullt sätt att stödet inte avser den allmänna information och rådgivning som myndigheter ändå har skyldighet att lämna till den enskilde brukaren. Den nya benämningen markerar att stödet som beviljas ska ges av professionella experter och utformas efter den enskilde individens särskilda behov, oavsett var i landet personen bor. Det vore önskvärt att när en generell information ges inom insatsen särskilt personligt stöd att den även utformas på ett barnvänligt sätt i syfte att öka de funktionshindrade barnens möjlighet att kunna tillgodogöra sig informationen. Ju fler barn med funktionshinder som får ta del av information om stödjande insatser i ett tidigt skede av planering och utformning av insatsen, desto fler av dessa barn kommer förhoppningsvis vara delaktiga i den för dem så betydelsefulla processen.
 
6.3.1 Huvudförslag
Barnombudsmannen välkomnar utredarens huvudförslag. Det vore mycket positivt om särskilt personligt stöd kan bidra till att öka flexibiliteten från samhällets sida och även bidra till att bättre möta de individuella behoven hos brukaren och enklare justera insatserna allteftersom forskning och utveckling pekar på nya rön.
 
Barnombudsmannen vill särskilt betona behovet av utredarens huvudförslag om ett vidgat särskilt personligt stöd som kan innefatta kunskapsstöd, psykosocialt stöd och särskilt kompletterande stöd. Det finns ett behov av ett väl utvecklat system som möjliggör individuellt utformade och kompletterande stödjande insatser som tar hänsyn till medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter.
 
Barnombudsmannen vill passa på att framföra en förhoppning om att insatsen i sin nya utformning även kommer att kunna ges till anhöriga, såväl till föräldrar som till syskon. Familjen runt ett barn med funktionshinder har egna och särskilda behov av stödjande insatser, såsom till exempel olika former av psykosocialt stöd.

6.4 Samordnarfunktion inom särskilt personligt stöd
Barnombudsmannen tillstyrker utredarens förslag. Barnombudsmannen har sedan flera år tillbaka framhållit behovet av en informativ och koordinerande funktion för barn med funktionshinder och deras föräldrar.

Barn med funktionshinder, och deras föräldrar, har stora behov av att få korrekt och saklig information om vilka rättigheter barnet och föräldrarna har och om vilka typer av stöd barnet och föräldrarna kan erbjudas för att bland annat underlätta vardagen, förebygga och motverka att barnet diskrimineras och öka barnets möjlighet till delaktighet och aktivt deltagande i en stimulerande och utvecklande fritid. Barnombudsmannen vill betona att det är mycket viktigt att barnet, allt efter ålder och mognad, och i enlighet med barnkonventionens artikel 12, ges möjlighet att aktivt delta i dessa kontakter och samtal som mer eller mindre direkt angår honom eller henne. Beslut om beviljande, och utformning av de olika insatserna blir sannolikt betydligt bättre om barnet som indirekt eller direkt berörs av insatsen, ges möjlighet att delta i denna process. Detta kräver i sin tur att berörd personal har väl utvecklade rutiner och metoder att tillgå för att kunna involvera barnet med funktionshinder i dessa samtal och utredningar.

Föräldrar till barn med funktionshinder förväntas idag klara av att söka all relevant information, ansöka om insatser från olika huvudmän och samtidigt koordinera beviljade insatser till barnet. Detta är tids- och energikrävande. Därför är det viktigt att alla vårdnadshavare till barn med funktionshinder erbjuds kontakt med en samordnande namngiven person. Barnombudsmannen anser dock att en sådan samordnande funktion bör utvidgas till att omfatta alla insatser som beviljas enligt LSS.

7 Kvalitetssäkring av insatsen särskilt personligt stöd
Barnombudsmannen välkomnar denna satsning om 5 mkr under 5 år på forskning och utveckling av insatser enligt LSS, och vill bara passa på att framhålla betydelsen av ett utvecklat kvalitetsarbete; uppföljning och utvärdering av insatser och arbetssätt särskilt utformade för barn med funktionshinder.

8 individuell plan enligt 10 § LSS
Barnombudsmannen ställer sig bakom förslaget att den enskilde med funktionshinder ska erbjudas att en individuell plan upprättas för denne och att detta ska ske i samråd med honom eller henne samt att den individuella planen fortlöpande ska utvärderas och omprövas i samråd med den enskilde. Förslaget är efterlängtat och kan på ett avgörande sätt bidra till att öka den enskildes möjlighet till delaktighet och inflytande över sin egen livssituation. Det funktionshindrade barnet och dess föräldrar kommer förhoppningsvis att uppleva en positiv förändring i sin kommunikation med berörda huvudmän tack vare att planeringen och samordningen av insatserna sannolikt kommer att bli bättre och öka med en individuell plan. Den individuella planen i LSS är ett underskattat medel i målet att öka inflytandet och självbestämmandet för brukaren av beviljade insatser.

Avslutande kommentar
Förändringarna av LSS som utredaren föreslår är principiellt helt riktiga och förhoppningsvis kommer de att öka möjligheten till goda och utvecklande uppväxtvillkor för barn med funktionshinder.

Artikel 23 i barnkonventionen slår fast att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
Föredragande i detta ärende har varit koordinatorn Malin Dahlberg Markstedt.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist