Delbetänkandet om Uppehållstillstånd för Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare (SOU 2005:15)

Ställd till: Utrikesdepartementet
Diarienummer: 9.1:0416/05


Sammanfattning
Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen förslagen i delbetänkandet. Barnombudsmannen välkomnar att minderåriga ensamkommande flyktingbarn ges rätt till återförening med sina föräldrar genom att föräldrarna beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Barnombudsmannen anser dock att även barn som beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl bör ha denna rättighet.
 
7 Personkretsen

7.1.1. Referenspersonen
Innehållet i Rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening faller givetvis utanför området som Barnombudsmannen nu har att yttra sig över. Trots detta vill Barnombudsmannen understryka att det är en brist att direktivet, och därmed även delbetänkandet, utgår från att referenspersonen är en vuxen. Barn som kommer ensamma till EU har således inte samma rätt att inom EU återförenas med sina föräldrar som föräldrar som kommer ensamma till EU har att inom EU återförenas med sina barn. Det kan ifrågasättas om direktivet överensstämmer med det förbud mot diskriminering på grund av ålder som erkänns i EU:s egen grundrättighetsstadga. artikel 10 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i en stat för familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna.

Barnombudsmannen anser även att det är en brist i direktivet att det inte omfattar tredjelandsmedborgare som har tillstånd att vistas i en medlemsstat på grund av alternativa skyddsformer.

8 Villkoren för familjeåterförening
8.1.3 Villkor för familjeåterförening med underåriga barn
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att tredjelandsmedborgare under 18 år, som är ogifta och barn till referenspersoner eller dennes make eller sambo huvudsakligen ska ha rätt till uppehållstillstånd för återförening och att detta kommer till uttryck i en ny lydelse i UtlL. Enligt Barnombudsmannen innebär detta även en bättre anpassning av UtlL till artiklarna 9 och 10 i barnkonventionen än de gällande bestämmelserna. Barnombudsmannen välkomnar att utredaren inte föreslår något krav på försörjningsberoende.

8.1.4 Begränsningar i rätten till familjeåterförening
Artikel 4.5
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att uppehållstillstånd får vägras en underårig make/sambo till en referensperson eller om referenspersonen själv är underårig.
 
Artikel 4.4 andra stycket
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att det inte ska införas någon regel som begränsar möjligheterna för ett barn till föräldrar, som levt i ett polygamt hushåll, att återförenas med en förälder i Sverige. Barnombudsmannen anser att utredaren gjort en föredömlig barnkonsekvensanalys i denna fråga.

8.1.5 Villkoren för flyktingars och andra skyddsbehövandes möjligheter till familjeåterförening
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att ensamkommande flyktingbarn och ensamkommande barn som anses som skyddsbehövande enligt 3 kap. 3 § UtlL ska få en uttrycklig rätt att återförenas med föräldrar och att denna rätt ska komma till uttryck i UtlL. Barnombudsmannen anser emellertid att denna rätt även bör omfatta ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige av humanitära skäl. Att utesluta barn som fått uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl från denna rätt till familjeliv vore inte förenligt med artikel 2 i barnkonventionen som slår fast att varje barn, oavsett barnets ställning, ska tillförsäkras rättigheterna i barnkonventionen (bland annat rätten till familjeliv och umgänge med föräldrar) utan åtskillnad av något slag.

Barnombudsmannen anser även att ett föräldralöst minderårigt barn eller ett barn vars föräldrar är försvunna ska kunna få uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening om barnet har ett äldre syskon som har uppehållstillstånd i Sverige på grund av flyktingstatus, skyddsbehov enligt 3 kap. 3 § UtlL eller humanitära skäl (eller vise versa så att ett yngre minderårigt syskon har uppehållstillstånd och ett äldre ansöker om detta på grund av anknytning). Barnombudsmannen menar att detta bör framgå uttryckligen av UtlL. Detta förslag bygger på samma princip som ligger till grund för artikel 10.3 b) i Rådets direktiv 2003/86/EG. Barnombudsmannen hoppas att denna fråga behandlas i utredningens kommande slutbetänkande.

9 Likabehandling
9.4 Behovet av särskilt diskrimineringsförbud

Barnombudsmannen delar inte utredningens bedömning att nuvarande diskrimineringslagar tillsammans med de ändringar som utredningen föreslagit angående studiestöd till varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare ger ett tillräckligt diskrimineringsskydd. Barnombudsmannen har redan tidigare föreslagit att frågan om särbehandling av utländska medborgare vad gäller möjligheter att begränsa vissa grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen bör utredas i förhållande till diskrimineringsförbudet i fördraget om en konstitution för Europa.
 
10 Återkallelse m.m.
10.1 Återkallelse av uppehållstillstånd för familjeåterförening
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att ta bort möjligheten att återkalla uppehållstillstånd på grund av utlänningens levnadssätt.

11 Förfarandet
11.2 Handläggning av ansökan enligt familjeåterföreningsdirektivet
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att ett beslut ska meddelas inom nio månader och att en bestämmelse om detta ska införas i UtlL. Barnombudsmannen föreslår dock att en kortare tidsfrist, förslagsvis sex månader, ska gälla familjeåterföreningsärenden som rör barn och att en bestämmelse om detta införs i UtlL.
 
Barnombudsmannen föreslår även att om ett barn hinner fylla 18 år under handläggningen av ansökan om familjeåterförening ska ansökan behandlas som en ansökan som rör ett barn under 18 år.

11.2.1 Inlämnande och handläggning av ansökan om uppehållstillstånd
Barnombudsmannen anser att om ett avgörande inte har fattats inom de tidsfrister som föreslagits under 11.2 ska väntan på beslutet kunna ske i Sverige.

Barnombudsmannen anser att familjeåterförening även ska vara möjlig om skriftlig dokumentation och/eller resehandlingar saknas, om sådana inte finns eller det inte är rimligt att kräva att den sökande ska uppvisa sådana dokument. Artikel 5.2 i familjeåterföreningsdirektivet slår visserligen fast att en ansökan ska återföljas av skriftliga bevis och styrkta kopior av resehandlingar. Men enligt artikel 3.4 ska direktivet inte påverka förmånligare bestämmelser i multilaterala avtal. Enligt artikel 10 i barnkonventionen ska ansökningar från ett barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna. Att omöjliggöra familjeåterförening för barn som själva eller vars föräldrar inte har någon rimlig möjlighet att skriftligen bevisa sitt släktskap är enligt Barnombudsmannen varken positivt eller humant. Barnombudsmannen menar att samtliga ansökningar om familjeåterförening med barn bör behandlas enligt den gynnsammare modellen som föreslås i avsnitt 11.2.2 Familjeåterföreningar för flyktingar.

I ärendet har juristen Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist