Yttrande över revideringen av Boverkets byggregler (BFS 1993:57)

Avsnitt 1, 2, 6, 7 och 9 med tillhörande konsekvensutredningar.

Ställd till: Boverket
Diarienummer: 9.1:0319/05


Sammanfattning
Barnombudsmannen lämnar härmed synpunkter på ovanstående remiss med tillhörande konsekvensutredningar. Barnombudsmannen välkomnar att barnperspektivet finns med som en utgångspunkt för konsekvensutredningar. Generellt ser Barnombudsmannen positivt på att det i konsekvensutredningarna finns motivering och konsekvenser för barn och unga angivna. Barnombudsmannen saknar däremot en djupare beskrivning om på vilket sätt dessa konsekvenser påverkar barn och ungdomar.

2. Allmänna regler för byggnader

2:3 Allmänt om byggande
Barnombudsmannen ser positivt på att Boverket i revidering av reglerna särskilt uppmärksammar åtgärder för att begränsa riskerna för barnolycksfall.

6. Hygien, hälsa och miljö

6:2 Luft

6:21 Allmänt
Barnombudsmannen är positivt till att man i föreskrifterna påpekar att luftens kvalitet inomhus inte får innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. Barnombudsmannen anser att särskild uppmärksamhet bör riktas mot lokaler där barn vistas regelbundet under långa perioder som till exempel förskolan.

7. Bullerskydd

7:11 Tillämpningsområden
Barnombudsmannen ställer sig positiv till att regler angående bullerskydd gäller för bostäder och för lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem och undervisningsrum i skolor.

7:2 Ljudförhållanden
Barnombudsmannen anser det lämpligt att byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. ´´

Vidare anser Barnombudsmannen att särskilt ljudisolerande åtgärder ska vidtas när bullrande verksamhet gränsar inte bara till bostäder utan även när verksamheten gränsar till förskolor, undervisningsrum i skolor och fritidshem. Enligt Socialstyrelsens Miljörapport 2005 är sömnstörning en av de allvarligaste effekterna av samhällsbuller. Ostörd sömn är en förutsättning för att barn ska fungera väl fysiskt och mentalt.

Konsekvensutredning avsnitt 6, 7 och 9


Vad innebär förändringarna och för vem?
Barnombudsmannen välkomnar att man i konsekvensutredningen har tagit hänsyn till att det finns vissa regeländringar som sannolikt kommer att få effekter för miljön, både utomhus och inomhus, speciellt med hänsyn till barnens fysiska hälsa.

Särskilda konsekvenser för barn
Barnombudsmannen delar Boverkets uppfattning om att vissa regeländringar kan komma att ha positiv inverkan på barns fysiska hälsa. Barnombudsmannen önskar att det funnits en djupare analys av denna positiva inverkan i Boverkets revidering av byggreglerna.

Vidare anser Boverket att endast barnkonventionens artikel 3 (om barnets bästa i främsta rummet) är relevant i detta fall. Generellt vill Barnombudsmannen erinra utredarna att barnkonventionen är ett dokument som är odelbart. Artikel 3 är en av grunderna i barnkonventionen men det är nödvändigt att tillämpa artikeln i kombination med andra artiklar för att uppfylla artikelns mål. Andra relevanta artiklar i sammanhanget är barnkonventionens artikel 2 om icke diskriminering, artikel 6 om barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling och artikel 24 om rätten till hälsa.

6:2724 Återluft
Barnombudsmannen anser det inte lämpligt att avsnitten 6:2341 Bostäder och 6:2342 Barnstugor har samlats i endast ett avsnitt efter reglernas revidering. Vi anser det nödvändigt att uppmärksamma dessa två olika avsnitt separat.

Barnombudsmannen anser att det är nödvändigt att i revideringen av reglerna separera avsnitten om Bostäder och miljöer där barnen vistas ofta som till exempel förskolor och skolor. Att tydliggöra detta kan underlätta användningen av reglerna. Enligt Boverket har översynen av byggreglerna som huvudsyfte att öka reglernas verifierbarhet och tydlighet.

I detta ärende har projektledaren Jorge Rivera varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman