Betänkandet (SOU 2005:20) Konsumentskydd vid modemkapning

Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1:0448/05

Sammanfattning

Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen förslagen. Barnombudsmannen anser dock att abonnenten inte ska kunna hållas betalningsansvarig för handlingar som en användare, på grund av omyndighet, inte haft behörighet att samtycka till. Barnombudsmannen anser även att innehållsleverantörerna bör åläggas att säkerställa att barn under 18 år inte får tillgång till pornografiskt eller våldsamt material genom Internet.

10 Överväganden
10. 2 Regleringen av diallers

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att inskränka möjligheterna att använda så kallade diallers (program som kopplar om datorns modem till exempel till ett betalnummer) genom att dessa endast får användas för att säkerställa betalning  om programmet ringer upp ett betalnummer som på förhand är spärrat och som abonnenten uttryckligen begärt att ska öppnas. Barnombudsmannen välkomnar även att bruket av diallers ska förutsätta att användaren har gjort en otvetydig viljeförklaring och tydliga uppgifter om pris med mera har redovisats. Barnombudsmannen anser att det även bör finnas ett krav att leverantören ska försäkra sig om att den person som avger en sådan viljeförklaring inte saknar behörighet att samtycka till handlingen på grund av att personen i fråga är omyndig.

Barnombudsmannen anser vidare att regleringen bör kompletteras med en bestämmelse om att innehållsleverantören ska säkerställa att ingen under 18 år får tillgång till tjänster med pornografiskt eller våldsamt material. Motsvarande bestämmelser (gällande pornografi) finns redan exempelvis i Schweiz. I detta sammanhang bör det understrykas att FN:s barnrättskommitté rekommenderat att Sverige bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda barn från barnpornografi och våld på Internet.

10.3 Abonnentens betalningsansvar vid modemkapning
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att införa en civilrättslig bestämmelse enligt vilken abonnenten i regel inte ska kunna hållas betalningsskyldig för uppringning med dialler till nummer som abonnenten inte uttryckligen samtyckt till även om abonnenten eller användaren varit oaktsam. Barnombudsmannen anser att lagförslaget bör kompletteras med en bestämmelse som klargör att abonnenten inte kan hållas betalningsansvarig för något som en användare, på grund av omyndighet, inte haft behörighet att samtycka till. Barnombudsmannen noterar att en stor andel av alla Internetanvändare är barn och att flera av de exempel på orimliga fakturor som utredningen redovisat uppstått genom barns Internetanvändande.

10.4 Spärrning
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att vissa samtal eller nummer ska kunna spärras gratis och att abonnenten ska ha rätt att begära spärrning av samtal vid överskridande av en viss kreditgräns.

I ärendet har juristen Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist