Bilstöd till personer med funktionshinder (SOU 2005:26)

Ställd till: Socialdepartementet 
Diarienummer: 9.1:0527/05
 

Barnombudsmannen lämnar härmed yttrandet över betänkandet av 2004 års bilstödsutredning Mobil med bil – Ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst.

Barnombudsmannen stöder kommitténs förslag som rör barn och ungdomar och tillstyrker samtliga förslag i betänkandet. Barnombudsmannen anser dessutom att utredningens genomgående barnperspektiv är ett viktigt led i att se barn och ungdomar med funktionshinder och deras behov och intressen.
 
Barnombudsmannen anser att det är en positiv möjlighet som ges för kommunerna att erbjuda ett flexibelt mobilitetstöd under förutsättning att mobilitetstödet inte inkräktar negativt på barns och ungdomars rätt till färdtjänst.
 
I detta ärende har projektledaren Jorge Rivera varit föredragande.


Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist