Betänkandet (SOU,2005:14) Effektivare handläggning av anknytningsärenden

Utrikesdepartementet
Diarienummer: 9.1:0646/05

Sammanfattning
Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen förslagen i betänkandet. Barnombudsmannen välkomnar att referenspersonen kontrolleras i belastnings- och misstankeregister. Barnombudsmannen beklagar att utredningen endast delvis belyst konsekvenserna för barn av de förslag som läggs. Barnombudsmannens uppfattning är att reglerna för uppehållstillstånd på grund av anknytning i nyetablerade förhållanden påverkar barn och ungas situation och rättigheter. Barn kan komma att beröras av förslaget i flertal olika situationer, till exempel kan barnet vara gemensamt eller endast anhörigt till sökande eller referenspersonen. Barnombudsmannen vill understryka att FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är ett relevant internationellt åtagande i sammanhanget.

6 Överväganden och förslag
 
6.1 Utredningsmetod väljs efter behoven i varje enskilt ärende
Barnombudsmannen tillstryker förslaget att det är migrationsmyndigheterna som ska avgöra vilken utredningsmetod, muntlig eller skriftlig, som är lämpligast och effektivast. Ur ett barnperspektiv kan detta leda till en kortare handläggningstid och på så sätt en stabilare levnadsmiljö för barnet i de fall det finns ett barn med i bilden.

Barnombudsmannen vill understryka att när den sökande och referenspersonen har eller väntar gemensamt barn bör muntligen utredning av förhållandet regelmässigt ske innan ett negativt besked delges. Barnets eller barnens behov och rättigheter ska vara i fokus, det är därför viktigt att alla omständigheter blir tillbörligt utredda innan avslag meddelas. Barn har enligt artikel 9 barnkonventionen rätt att inte åtskiljas sina föräldrar och Sverige är enligt artikel 18 barnkonventionen skyldig att göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Ett barn har behov av en nära och god relation med båda sina föräldrar. Därför är det naturligt att all lagstiftning bör främja föräldrars delaktighet och ansvar. Enligt kommittédirektivet ska inte möjligheterna att få uppehållstillstånd försvåras i de fall där relationen är seriös.

6.2 Samtliga referenspersoner kontrolleras i belastnings- och misstankeregistren
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att referenspersonen kontrolleras i belastnings- och misstankeregistren. Barnombudsmannen delar utredningens uppfattning att skyddsintresset för de sökande i anknytningsärenden väger tyngre än den integritetskränkning som referenspersonen kan känna. Barnombudsmannen tillstyrker att brottstyperna, som registerutdragen får omfatta, utökas med barnpornografi.
 
Barnombudsmannen efterlyser ytterligare utredning kring riskerna för referenspersonen och dennas barn att utsättas av våld eller allvarlig kränkning av sökanden.

Barnombudsmannen anser att utredningen tydligare borde ha förslagit hur belastnings- och misstankeregistren ska påverka beslutet om uppehållstillstånd i nyetablerade anknytningsärenden.

6.3 Möjlighet att återkalla uppehållstillstånd
Barnombudsmannen vill understryka vikten av att uppehållstillstånd för barn endast i undantagsfall bör vara tidsbegränsade eller kunna återkallas, utredningen borde närmare ha utrett frågan om fall då det finns gemensamma barn. För barn är det mycket olyckligt att behöva sväva i okunnighet om sitt framtida liv. Barnombudsmannen har tidigare diskuterat kvalitén och rättssäkerheten i utredningar och beslut kring asylsökande barn. Barn som tvingas leva i väntan på besked om sin framtid mår mycket dåligt av ovissheten.

6.4 Mer enhetliga rutiner för mottagning och registrering av ansökningar
Barnombudsmannen instämmer med utredningen att enhetliga rutiner för mottagning och registrering av ansökningar är viktigt.

Barnombudsmannen föreslår att viss tidsfrist ska faställas för handläggningen av utlänningsärenden vid utlandsmyndigheter, om denna överskrids på grund av skäl som den sökande eller referenspersonen inte kan påverka bör den sökande få avvakta beslutet om uppehållstillstånd i Sverige.

Barnombudsmannen anser vidare att ansökningar som rör gemensamt barn bör prioriteras, detta bör framgå av de instruktioner som ges till såväl utländska myndigheter som svenska myndigheter.

6.5 Hög och jämn kvalitet i utredningar och beslut
Barnombudsmannen är överens med utredningen om att hög och jämn kvalitet i utredningarna och besluten bidrar till att skapa en snabb och effektiv ärendehantering, vidareutbildning av personal är därmed viktigt.

Barnombudsmannens uppfattning är att det krävs särskild kompetens hos utredare där beslutet kan komma att beröra barn, till exempel sökandes och referenspersonens gemensamma eller endast anhörigt till sökanden. Beslut där det kan vara viktigt att utreda barnets situation och ställning kan till exempel vara återkallande av tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Föredragande i detta ärende har varit juristen Jens Öhlander och juristpraktikanten Elin Zetterlund

Lena Nyberg
Barnombudsman