Delbetänkandet (SOU 2004:115) Den könade förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete

Barnombudsmannen ställer sig bakom förslagen i delbetänkandet.

Ställd till: Utbildnings-och kulturdepartementet
Diarienummer: 9.1:0759/05


Vi vill emellertid tillägga att barn och unga har ett behov av att diskutera frågor som vi kallar relationskunskap eller livskunskap. Barnombudsmannen har i sin årsrapport från 2004 ”Älskar, älskar inte” föreslagit att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska byta namn till relationskunskap för att markera att det är kärleksrelationer mellan unga människor som är i fokus, där sexualitet ingår. Ungdomarna i den där redovisade undersökning efterlyser också sådan utbildning.

När det gäller förskolan anser Barnombudsmannen att det är en av de arenor där barnets grundläggande värderingar och relationer till andra människor grundläggs. Vi ser tydligt att exempelvis könsrollsmönster finns redan i förskolan. Att börja prata om relationer, vänskap, kärlek och respekt är ett sätt att förebygga exempelvis mobbning, dåliga relationer och diskriminering. I förskolan kan man skapa goda förutsättningar för barn genom samtal, övningar och kunskapsinlärning kring olika typer av relationer. Vi anser därför att det måste betonas vikten av att diskutera dessa ämnen i förskolan som en del av verksamheten. Barnombudsmannen anser vidare att alla blivande förskollärare måste få utbildning i dessa frågor. Att samtala om relationer med barn kräver en hel del kunskap och personligt intresse.

Föredragande i ärendet har varit utbildningsansvarig Eva Röyter.

Lena Nyberg
Barnombudsman