Betänkandet (Ds 2005:16) Att fånga kunnandet om lärande och undervisning

Barnombudsmannen har ingenting att invända mot förslaget.

Ställd till:Utbildnings- och kulturdepartementet 
Diarienummer: 9.1:759/05


Vi vill i det här sammanhanget betona att lärare och skolledare, med det förslag till ny skollag som föreligger, är mycket viktiga för att utbildningen för barn och elever runt om i landet blir likvärdig. Detta eftersom lärare och skolledare är de som kan ge kommunen information om vilka förbättringar som kan göras inom utbildningen. Att kunskapen om utbildningsverksamheten systematiseras är enligt Barnombudsmannen en förutsättning för en likvärdig skola i hela landet. Lärare och skolledare måste kunna få tillgång till exempelvis den senaste forskningen inom utbildningsområdet för att kunna bidra med synpunkter kring förbättringsområden.

FN:s barnrättskommitté som har att bevaka konventionsstaternas efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har uttryckt vissa farhågor angående Sveriges åtaganden utifrån barnkonventionen i förhållande till det kommunala självstyret. Kommittén menade att det fanns en risk för att barn och familjer får olika tillgång till samhällets service beroende på hur kommunen de bor i efterlever barnkonventionen. Regeringen uppmanades därför att öka ansträngningarna när det gäller att säkerställa kommunernas efterlevnad av och respekt för barnkonventionen. För att kunna leva upp till barnkonventionens krav är det mycket viktigt att såsom utredaren föreslår låta Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling dra fram lärdomar ur kommunernas kvalitetsredovisningar, så att man förser kommunerna med förebilder för hur analyser av detta slags redovisningar kan bidra till den systematiska kunskapsbildningen. Barnombudsmannen anser också att Skolverket har en viktig roll i att systematisera kunskapen och samla goda exempel för att kunna ställa krav på utbildningen, så att den hela tiden förbättras, över hela landet.

I dagens skola ställs också allt högre krav på läraren att ha kunskap om andra områden än de rent pedagogiska. Som exempel kan nämnas att Barnombudsmannen har föreslagit att skolor och förskolor borde arbeta med livskunskap eller relationskunskap. Det handlar om att diskutera med eleverna om relationer, Att börja prata om relationer, vänskap, kärlek och respekt är ett sätt att förebygga exempelvis mobbning, dåliga relationer och diskriminering. Vi har betonat vikten av att denna typ av kunskap ingår i lärarutbildningen. Det är också viktigt att de lärare som redan finns ute i verksamheterna har möjlighet att ta till sig andras goda exempel men också forskning som finns, angående exempelvis sociala ämnen som läraren idag har ett stort ansvar för att diskutera och hantera. Därför är det viktigt att också denna typ av kunskap systematiseras.
 
Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Boqvist.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist