Promemoria om Förslag till ändring i utlänningslagen (1989:529) i anslutning till betänkandet Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare (SOU 2005:15)

Utrikesdepartementet
Diarienummer: 9.1:0827/05


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att samtliga utländska medborgare och statslösa personer, inte endast tredjelandsmedborgare, ska omfattas av de nya reglerna om rätten till familjeåterförening som föreslagits i delbetänkandet Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare (SOU 2005:15).
I övrigt upprepar Barnombudsmannen de synpunkter som ombudsmannen har framfört i sitt yttrande över delbetänkandet Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare (SOU 2005:15).

I ärendet har juristen Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist