Betänkandet om Unionsmedborgare och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (SOU 2005:49)

Ställd till: Utrikesdepartementet
Diarenummer: 9.1:0742/05

Sammanfattning
Barnombudsmannen tillstyrker huvudsakligen förslagen i betänkandet.

Författningsförslag
I förslaget till 5 g § UtlF bör termen ”familjemedlems rätt till umgänge med ett underårigt barn” bytas ut mot ”underårigt barns rätt till umgänge med familjemedlem” för att överensstämma med föräldrabalkens terminologi.

5 Rätt till inresa

5.2 Rätt till inresa för familjemedlemmar från tredje land
5.2.1 Kravet på innehav av pass
I utredningen föreslås att Sverige i framtiden ska kräva att familjemedlemmar till medborgare i EES-stat eller Schweiz som inte själva är medborgare i dessa länder uppvisar pass i stället för identitetskort. Utredaren motiverar detta med att dessa identitetskorts ursprung, valör och giltighet ofta kan vara svårbedömda. Barnombudsmannen påpekar att det för vissa familjemedlemmar kan vara svårt eller omöjligt att erhålla pass från ursprungslandets myndigheter. Barnombudsmannen föreslår därför att familjemedlemmar som är medborgare i tredje land ska kunna styrka sin identitet genom att uppvisa ett identitetskort som är utfärdat av ett EES-land eller Schweiz.

5.3 Övriga bestämmelser
5.3.1 Utlänningars möjlighet att styrka inreserätten
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att EES- eller Schweizisk medborgare normalt ej ska kunna avvisas om denne kan styrka sin identitet och sitt medborgarskap. Barnombudsmannen anser familjemedlem som är medborgare i tredje land ej ska kunna avvisas om denne kan styrka sin identitet och att han eller hon är sådan familjemedlem som har uppehållsrätt. Eftersom medborgarskap inte är avgörande för om en tredjelandsmedborgare har uppehållsrätt bör myndigheterna enligt Barnombudsmannen därför inte heller kräva att dessa ska kunna styrka sitt medborgarskap.

7 Uppehållsrätt efter tre månaders vistelse

7.4 De kategorier som enligt artikel 7 ska ha uppehållsrätt
7.4.8 Familjemedlemmar
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att familjemedlemmar till en medborgare i EES-stat eller Schweizisk medborgare med uppehållsrätt ska ha uppehållsrätt oberoende av medborgarskap.

8 Bibehållen uppehållsrätt för familjemedlemmar vid ändrade familjeförhållanden

8.2 Den självständigt berättigade personen avlider eller lämnar landet
8.2.3 En särskild regel för barn och vårdnadshavare
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att ett barn vars förälder med uppehållsrätt avlider eller lämnar landet och barnets andra vårdnadshavare ska ha uppehållsrätt om barnet studerar till dess studierna avslutats. Barnombudsmannen anser dock att denna regel bör utsträckas till att gälla alla barn och deras vårdnadshavare, även om barnet inte ännu nått skolåldern.

8.3 Äktenskapsskillnad m.m.
Det förefaller som att förslagen i betänkandet i vissa situationer ger ett starkare skydd för en förälder från ett tredje land än för en förälder som är medborgare i en EES-stat eller Schweiz.  Om exempelvis två med varandra gifta EES-medborgare och deras gemensamma minderåriga barn har uppehållsrätt genom den ene EES-medborgarens arbetsförhållande i Sverige och föräldrarna skiljer sig kan den andre föräldern inte behålla sin uppehållsrätt i Sverige om inte han eller hon själv uppfyller de krav som anges i den föreslagna 5 a § i utlänningsförordningen (UtlF). Om den andre föräldern i stället vore medborgare i ett tredje land, skulle denne, enligt förslaget, behålla sin uppehållsrätt i Sverige om denne förälder fortsättningsvis var vårdnadshavare eller om barnen hade umgängesrätt med denna och umgänget skulle äga rum i Sverige. Barnombudsmannen anser att en förälder till ett barn som har sitt hemvist i Sverige bör ha uppehållsrätt i Sverige om föräldern är vårdnadshavare eller om barnet har umgängesrätt med denne, oberoende av förälderns medborgarskap.

13 Skydd mot avvisning och utvisning p.g.a. hänsyn till allmän ordning eller säkerhet

13.4 Mycket starkt skydd mot avvisning och utvisning
Barnombudsmannen tillstyrker förslagen om att det måste föreligga ”tvingande hänsyn till allmän säkerhet” för att utvisa på grund av brott en EES-medborgare m.fl. som har uppehållit sig i Sverige under tio år eller som är underårig. Utredningen föreslår dock att ett barn ska kunna utvisas även i andra fall, om en utvisning vore till barnets bästa, till exempel om det vore till barnets bästa att skilja barnet från sina föräldrar enligt artikel 9.1 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen ifrågasätter om det finns någon situation när det skulle vara till barnets bästa att utvisa barnet för att skilja honom eller henne från olämpliga föräldrar. Barnombudsmannen anser därför att denna del av förslaget bör utgå. Det finns andra metoder att skilja ett barn från en förälder som är skadlig för barnet.

I övrigt lämnar Barnombudsmannen betänkandet utan erinran.

I ärendet har juristen Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist