Betänkandet (SOU 2005:40) Rätten till mitt språk – förstärkt minoritetsskydd

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1: 1076/05

Barnombudsmannen beklagar att vi inte har anmodats att yttra oss över ifrågavarande betänkande men vill trots detta lämna våra synpunkter eftersom frågorna i högsta grad påverkar barns och ungas liv.
Barnombudsmannen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag men vill särskilt betona betydelsen av barns och ungas rätt till sitt språk.

Barnombudsmannen är positiv till att en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk bör införas och att samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk ska omnämnas i lagtext. Barnombudsmannen ser med tillfredställelse på att utredningen föreslår att barns behov på utbildningsområdet särskilt behöver uppmärksammas och regleras i den föreslagna lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Barnombudsmannen välkomnar föreslagna förändringar som innebär att alla barn ska få kunskap om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Detta för att barnets utbildning ska syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv och medverka till ett fritt samhälle genomsyrat av förståelse och tolerans mellan likheter och olikheter.

Barnombudsmannen är mycket positiv till att bestämmelser rörande rätt till modersmålsundervisning för elever som tillhör nationella minoriteter ska ha samma lydelse för samtliga nationella minoriteter. Det är också positivt att krav på dels umgängesspråk, dels tidigare kunskaper i språket, inte ska ställas för de nationella minoriteterna. Det är också positivt att utredningen nu föreslår att det även för finska och judiska elever ska räcka att det finns en elev i kommunen som önskar undervisning i minoritetsspråket för att önskan ska tillgodoses. Enligt artikel 30 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska barn tillhörande bland annat språkliga minoriteter eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv eller att använda sitt eget språk.

Barnombudsmannen tillstyrker utredningen förslag att Skolverkets tillsyn bör skärpas genom att verket ges i uppdrag att genomföra riktad och regelbundet återkommande tillsynsverksamhet rörande de nationella minoriteternas möjligheter att få undervisning i minoritetsspråken (modersmålsundervisning). Det är Barnombudsmannens uppfattning att en väl fungerande tillsyn stärker den enskilde medborgarens möjligheter att göra sin röst hörd och kräva ut sina rättigheter.

Föredragande i detta ärende har varit projektledaren Shanti Holmström.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist