Förslag till ändring i lagen om handikappersättning och vårdbidrag (S2005/5375/SF)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0904/05

Barnombudsmannen tillstyrker Försäkringskassans förslag.

Barn har behov av en nära och god relation med båda sina föräldrar. Därför bör all lagstiftning  främja föräldrars delaktighet och ansvar.

Barnombudsmannen instämmer i försäkringskassans förslag att två föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn som bor växelvis och som är berättigade till vårdbidrag, bör ha möjlighet att dela på bidraget även om föräldrarna inte är överens om det.  Vårdbidraget avser att täcka kostnader som uppkommer i den direkta vården om barnet såsom slitage på kläder, extra tvättkostnader eller särskild kost varför en delning av vårdbidraget vid växelvis boende framstår som naturlig.

I undantagsfall kan förslaget komma att medföra en ökad benägenhet för en förälder att starta en tvist för att uppnå växelvis boende och därmed rätt till del i vårdbidraget, även i fall där detta inte är till barnets bästa. En sådan tvist drabbar då ett barn som redan befinner sig i en utsatt position. Men dessa fall borde inte bli många.

Föredragande i ärendet har varit juristen Birgitta Resenius.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist