Betänkandet (SOU 2005:75) Hundgöra – att göra hundar som gör nytta

Ställd till: Jordbruksdepartementet
Diarienummer: 9.1:1284


Barnombudsmannen har inga synpunkter att framföra med anledning av Tjänstehundsutredningens betänkande.
Barnombudsmannen vill emellertid framhålla att lagstiftaren ska ta hänsyn till barnets bästa.
   
Föredragande i detta ärende har varit projektledaren Shanti Holmström.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist