Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn och unga (SOU 2005:65)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer 9.1:1037/05


Inledning
Barnombudsmannen tillstyrker samtliga förslag i betänkandet.

Barnombudsmannen beklagar emellertid att utredningen inte har haft i uppdrag att se över behovet av registerkontroll vid anlitandet av familjehem eller kontaktfamiljer. Enligt Barnombudsmannen är det viktigt att registerkontroll även införs inom dessa verksamheter.

I ärendet har juristen Jens Ölander varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman