Vägverkets uppdrag om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ställd till: Näringsdepartementet
Diarienummer: 9.1:1181/05


Barnombudsmannens yttrande följer dispositionen i Vägverkets förslag kapitel 4.

4.1 Nivå för ansvar och övrig tillämpning
Barnombudsmannen har inga synpunkter på vilken nivå ansvaret bör ligga beträffande utfärdanden av tillstånden. Barnombudsmannen vill påpeka betydelsen av att alla barn och unga bedöms lika, att inga regionala regler förekommer. Barnombudsmannen välkomnar Vägverkets bedömning om riktade insatser, som utbildning och information för att öka kunskapen bland handläggare. Bedömningen om att en nationell ansökansblankett utformas ställer sig Barnombudsmannen positiv till. 
 
4.2.1 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Barnombudsmannen tillstyrker Vägverkets förslag att det även i fortsättningen ska vara möjligt att få parkeringstillstånd som passagerare.  Detta innebär att även barn och ungdomar kan erhålla ett parkeringstillstånd. Vilket kan underlätta för barn med funktionshinder att leva ett så normalt liv som möjligt.

4.3 Nationell databas
Barnombudsmannen ställer sig positiv till Vägverkets bedömning om att regeringen bör ge Vägverket i uppdrag att utreda om en nationell databas för parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver upprättas och i så fall hur. Barnombudsmannen vill dock påpeka att det inom ramen för uppdraget även bör undersökas hur registrering av barn och unga som passagerare ska ske. Vidare menar Barnombudsmannen att det är av största vikt att databasen inte får missbrukas. Därför bör tydliga riktlinjer beträffande nyttjande av databasen utformas.
 
4.4 Avgifter
Barnombudsmannen anser att det bör göras individuella prövningar i fråga om avgifter förknippade med parkeringstillstånd. Kostnaden ska vara rimlig i förhållande till individens betalningsförmåga.
 
4.7.2 Utformning av parkeringsområden
Målet av parkering så nära destinationen som möjligt får inte uppnås på bekostnad av barns säkerhet. I miljöer där barn vistas bör man vara restriktiv. När plats för parkering bestäms bör alltid en barnkonsekvensanalys föreligga.

Föredragande i detta ärende har varit projektledaren Shanti Holmström.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist